X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

شماره اول دوره پنجم

تاریخ انشار این مقاله

: ٢٦ شهریور ١٣٨٤

نویسنده

: اس.پی. سینق( (S.P. Singh

ترجمه

: زهرا بتولی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

چکیده

:

در این مقاله به طور خلاصه تاثیر تکنولوژی اطلاعات بر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها و همچنین روی نقش کتابداران شرح

داده می شود

داریم بحث خواهد شد

مثل منابع پیوسته ، دیسک فشرده ، منابع اینترنتی و وب سایتها همراه با معیارهای ارزیابی آنها و همینطور در مورد

سودمندی دروازه های موضوعی و مقایسه ساختار هزینه منابع الکترونیکی متفاوت بحث شود

. عوامل موثر مدیریت مجموعه در کتابخانه ها و تاکید بر این نکته که ما نیاز به تغییر سیاست مدیریت مجموعه. در این مقاله سعی شده پیرامون فراهم کردن اطلاعات و دسترس پذیری قالبهای الکترونیکی مختلف.

مقدمه

:

تغییرات ، قانون طبیعت است، همانگونه که هم اکنون در کتابخانه ها شاهد آن هستیم کتابخانه ها نیز معاف از تغییرات

نیستند

هستند

نظر می رسید

های تخصصی بودجه جداگانه ای جهت گسترش مجموعه الکترونیکی اختصاص می دهند

جایابی یک مجموعه بزرگ با پستهای گسترده ، دارای اهمیت بزرگی برای کتابخانه هااست

هایی می توانند نیازهای کاربران را با مجموعه خود برآورده کنند

نسبت به دسترسی به اطلاعات دارای اهمیت کمتر است

. این نوشته محاسبه ای است از سرعت گسترش فناوریهای اطلاعات که تقریبا روی تمام فعالیتهای کتابخانه ها موثر. چند دهه قبل ، موقعی که لنکاستر در مورد "جامعه بدون استفاده از کاغذ "[ ١] صحبت کرد این عقیده مسخره به. ما یک قدم به طرف جامعه بدون کاغذ می رویم جامعه ای که بیشتر کتابخانه های بزرگ خصوصاً کتابخانه. این مسیر پیموده شده آغاز. در این زمان چنین کتابخانه. اما امروزه در یک محیط الکترونیکی جایگاه فیزیکی اطلاعات( (Harloe and Budd , ١٩٩٤

گسترش مدیریت حافظه مجازی

:

گسترش مجموعه و مدیریت مجموعه دو واژه ای که اگر چه با هم متفاوتند ولیکن تقریبا مترادف مورد استفاده قرار می

گیرند

مجموعه چیزی فراتر از ساختن مجموعه به تنهایی است

سازی ، سازماندهی ، و در دسترس پذیر ساختن آن برای کاربران است

و نقش کتابداران ، گوناگون و متفاوت شده است

گسترش مجموعه

برشی سیستم چاپی و سیستم اطلاعاتی الکترونیکی به وسیله به کاربردن مهارتهای برنامه ریزی ، انتخاب ، تحلیل و

همکاری مجموعه ، تمایل دارند به جای

آگر چه جانشینی

کتابداران هنوز هم مسئول بررسی تمامی منابع اطلاعاتی جامعه

نگهداری منابع تشکیل دهنده مجموعه دانش هستند

. گسترش مجموعه ، انتخاب و فراهم آوری مواد کتابخانه با توجه به نیازهای جاری و احتیاجات آینده ، اما مدیریت. مدیریت مجموعه شامل مدیریت استفاده از مجموعه ، ذخیره. نمونه و الگوی کتابداری به طور واضح تغییر پیدا کرده. در حال حاضر کتابداران بیشتر علاقه مند به مدیریت مجموعه اند تا. آنها بیشتر به عنوان یک مفسر اطلاعات عمل میکنند تا یک گزینشگر . آنها به منظور اداره کردن میان"مدیران مجموعه"[ ٢] ، "مدیران دانش"[ ٣] باشند. ( (Branin ,١٩٩٤"دانش" برای "مجموعه" باعث شده تا توجه و فکوس روی مدیریت چاپی محلی دورتر شود ، با این وجود( چاپی و الکترونیکی ) و سپس انتخاب ، سازماندهی ، و. ( (Branin , 1994

عوامل موثر بر مدیریت مجموعه

:

اخیراً فرایند مدیریت مجموعه چالش انگیز و پیچیده شده است

مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

. عواملی مثل تحقیقات میان رشته ای درون حوزه یا میان حوزه*

Page 1 of 9

مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\My%20Documents\irandoc\data\... 2005/09/19

ای

است ، وظایف را مشکل ساخته است

ای یا درون کتابخانه ای

مجموعه ، ریز ارزیابی انتخاب ، نگهداری یا وجین مجموعه ، و ارزیابی سیستم می باشد

فعالیتها پیشرفت خواهد کرد همانطور که محصولات ارتباطی و اطلاعاتی جدید امکان دسترسی به اطلاعات ارتباطی را

افزایش می دهد

[ ٤] ، گوناگونی و تغییر نیاز های کاربران ، کثرت قالبهای مواد که ناشی از پیشرفت تکنولوژیکی و محدودیت های بودجه ای.اساس فعالیتهای مدیریت مجموعه شامل تحلیل نیاز کاربران ، ارتباطات بین کتابخانه[ ٥] ، گسترش خط مشی ، بودجه ریزی و تخصیص منابع ، گفتگو و مذاکرات قراردادها ، کلان ارزیابی.( Friend, 2000 ) . مجموعه این.

گلندا تورنتون مدیر کتابخانه دانشگاه دولتی کلولاند مطالبی در مورد تاثیر منابع الکترونیکی بر مجموعه سازی ، گزینش

موضوعی ، و اشتراک دارد

به علت تفاوت منابع الکترونیکی نسبت به منابع سنتی افزایش پیدا خواهد کرد

تقسیم شوند

کاهش بودجه محلی تحت کنترل و این واقعیت که انتخاب منابع الکترونیکی گرایش پیدا میکند به یک فعالیت گروهی نسبت

به یک فعالیت شخصی

. او افزایش مجموعه منابع الکترونیکی را پیش ینی می کند و پیشگویی میکند که اهمیت اشتراک. زیرا منابع الکترونیکی به آسانی می توانند. ( Nisonger ,٢٠٠٠ ). او اضافه میکند که نقش گزینشگران به شدت تغییر پیدا خواهد کرد . که این ناشی از.

خط مشی مدیریت مجموعه و نیاز برای تغییرات

:

کلمه

شکل فرمول در آوردن و تنظیم کردن بیانیه ماموریت سازمانی و برنامه استراتژیک در ذهن است

باید پیوند نزدیکی با برنامه های عام و خاص سازمان داشته باشد

میان نگهداری کامند و خدمت که این دو به عنوان وسایل برنامه ریزی برای مدیریت هستند ، اطمینان حاصل کند

اولویتی برای سازندگان خط مشی و مجریان آن در نظر گرفته شود

خط مشی دسترسی یکپارچه به اطلاعات دارند

نگهداری اطلاعات و دسترسی همیشگی برای جستجوکنندگان اطلاعات ، یک خط مشی بایگانی هم داشته باشد

"خط مشی "[ ٦] یعنی مجموعه ای از رهنمودهای در نظر گرفته شده و رشد یافته برای مقاصد خاص . خط مشی به. خط مشی مدیریت مجموعه. یک خط مشی خوب میتواند در مورد هماهنگی نزدیک. و لازم است. کتابخانه ها وارد عصر الکترونیک میشوند در نتیجه نیاز به. به هر حال یک خط مشی دسترسی الکترونیکی باید به منظور بیمه کردن.

قالبهای الکترونیکی و ارزیابی آنها

:

هم اکنون تعداد زیادی قالبهای الکترونیکی که ناشی از ظهور فناوریهای جدید است در دسترس هستند

مجله الکترونیکی ، کتاب الکترونیکی و شبکه جهانی وب جزء پیشرفتهای اخیر هستند

هزینه مواد باعث شده که منابع الکترونیکی و شبکه ها برای کتابداران جذاب تر شود و آنها نیز بیشتر به سیستم پیوسته ،

بانک اطلاعاتی الکترونیکی و کارگزاران تجاری اعتماد و تکیه کنند

که نمی توانیم تعیین کنیم که چه قالبی باید خریداری شود ، چه ابزاری هزینه

چه قالبی هزینه

. دیسک فشرده ،. در واقع قطع بودجه ها و افزایش. پیشرفتهای الکترونیکی آنقدر با سرعت زیاد اتفاق می افتدکارایی[ ٧] بیشتری جهت استفاده دارد وکارایی بیشتری برای استفاده آینده خواهد داشت.

خدمات جستجوی پیوسته

[ ٨]:

اولین شکل ابزار اطلاعاتی الکترونیکی که در دهه ١٩٦٠ وارد بازار شد ، خدمات جسنجو و اطلاع رسانی پیوسته بود که

توسط میزبانانی مثل دایالوگ ، بی آر اس ، اس دی اس فراهم شد

سیستم کامپیوتر میزبان نصب شده و بدین وسیله امکان جستجو برای کاربران شخصی یا کتابخانه به طور رایگان ارائه می

شد

جستجو میکردند

پسند بودن

. با استفاده از این امکان ، انکهای اطلاعاتی روی. کاربران با استفاده از ارتباط تعاملی [ ٩] و با استفاده از کامپیوتر و کانالهای ارتباطی به وسیله سیستم رایانه میزبان. امکان جستجوی پیوسته در ابتدا خیلی گران و هزینه بر بود اما به تدریج از لحاظ هزینه - کارایی و کاربر[ ١٠ ] رشد پیدا کرد . در نتیجه کاربر نهایی به راحتی قادر به جستجو در پایگاه داده ها های پیوسته می شود .

خدمات جستجوی پیوسته به دلیل جامعیت اطلاعات که در دسترس قرار دارند خیلی محبوب شدند

خدمات مثل

. بعضی از مشهورترین اینDialogeWeb، OCLC FirstSearch ، STN Easy ، Ovid online and LexisNexis می باشند.

معیار انتخاب

:

بر اساس نظر فوستر

( Forrester )و رونالدز( Rowlands ) و رولی( (Rowley

Forrester and Rowlands (1998)

and Rowley (1998)

نکات مهم زیر باید هنگام انتخاب یک سرویس جستجوی پیشرفته مورد توجه قرار گیرد

.

Page 2 of 9

مدیریت مجموعه در محیط الکترونیکی

file://C:\Documents%20and%20Settings\Administrator\My%20Documents\irandoc\data\... 2005/09/19