X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

١

آشنایی با شبکه ها

شبکه چیست ؟

شبکه در پایه ای ترین سطح خود شامل دو آامپیوتر

می باشد آه به وسیله آابل به یکدیگر متصل شده اند

به طوری آه از داده ها به طور مشترک استفاده نمایند

!

در حالی آه ایده دو آامپیوتری آه با آابل به هم متصل شده

اند ممکن است عجیب به نظر برسد ولی در گذشته اینکار موفقعیت

بزرگی در ارتباطات محسوب می شد

!

در ابتدا تکنولوژی شبکه تعداد آامپیوتر های متصل و نیز

فاصله فیزیکی آه تحت پوشش شبکه قرار می گرفت را محدود می

ساخت مثلا از این شبکه ها می شد در داخل یک ساختمان و یا

شرآت آوچک استفاده نمود آه این شبکه ها در بعضی موارد

مناسب هستند و امروز نیز مورد استفاده قرار می گیرند و

شبکه های محلی نامیده می شوند

!

قدیمی نمی توانستند به طور شا یسته

ای نیازهای شبکه ای شرآتهای بزرگ تجاری با دفاتری در

مکاای مختلف را بر آورده سازند اما وقتی شبکه های گسترده

طراحی گردید حوزه جغرافیایی شبکه با اتصال

(( LAN)) شبکه های محلی(( wan))

آاربران در استاا با شهر های متفاوت رشد نمود و در این

شبکه ها تعداد آاربران در شبکه می توانست تا هزاران آاربر

ا

چفرزاای شا زی ابشدب!ک ه استفاده می آنیم ؟

عمدتا از شبکه برای به اشتراک در آوردن منابع و امکانات

ارتباط پیوسته استفاده می شود

برنامه های آاربردی و دستگاهای جانبی می باشد

جانبی شامل درایو دیسک خارجی چاپگر ماوس مودم یا جوی استیک

می باشد

. منابع شامل داده ها. دستگاهای!

ارتباطات پیوسته شامل ارسال به صورت رفت و برگشت پیامها یا پست الکترونیکی است

!

اجزاء شبکه

معمولا تمامی شبکه ها دارای خصوصیات و اجزای خاصی

می باشند آه عبارتند از

:

ها

server سرویس دهند ها

ها

client سرویس گیرندها

رسانه

(راهی برای ارتباط

آامپیوترها

)

٢

انواع شبکه

با وجود شباهتها در شبکه ها

گروه عمده تقسیم می گردند

. شبکه ها به دو:

peer to peer

١-)شبکه نظیر به نظیر

server Base

در شبکه های نظیر به نظیر

اختصاصی بین آامپیوتر ها وجود ندارد تمام آامپیوتر ها

معادل می باشند و هر آامپیوتر می تواند هم به صورت

سرویس دهنده و هم به صورت سرویس گیرنده عمل آند و در این

شبکه ها هیچ آامپیوتری مسئول اداره شبکه نیست

٢-)شبکه بر اساس سرویس دهنده. سرویس دهنده های!

در شبکه های نظیر به نظیر معمولا آمتر از ١٠ آامپیوتر در

شبکه وجود دار ند واین شبکه ها ساده

آمتر هستند

. ارزان وبا ایمنی!

معمولا یک آامپیوتر آه از

نظر سخت افزاری دارای حداقل های تعیین شده می باشد و

برای سرعت در سرویس دهی و ایمنی شبکه بهینه شده شبکه را

server Base در شبکه های

ت

اودپاورله و ژ ی ش بمکیه آ ند .

اصطلاح توپولوژی شبکه به طرح فیزیکی یا آرایش

آامپیوتر ها آابلها و سایر اجزاء شبکه اطلاق می گردد

.

توپولوژی اصطلاح استانداری است آه اآثر متخصصین شبکه

وقتی به طرح پایه شبکه اشاره دارند استفاده می نمایند

!

توپولوژی شبکه بر روی توانایی شبکه اثر می گذارد یک

توپولوژی برتر بر دیگری می تواند شامل موارد ذیل باشد

:

نوع تجهیزاتی آه شبکه نیاز دارد

توانایی های تجهیزات

امکان رشد شبکه

روشی آه شبکه مدیریت می شود

اآثر شبکه ها از آابل برای اتصال یک آامپیوتر

به آامپیوتر دیگر استفاده می آنند اما این آار به هم ین

سادگی نیست آه فقط با اتصال آابل آامپیوترها به هم متصل

شوند و تشکیل شبکه دهند

با آارتهای متفاوت شبکه سیستم های عامل شبکه و سایر

اجزاء نیاز به انواع متفاوت آرایشها دارد

شبکه دلالت ضعیفی بر تعداد حالات دارد

خاص نه تنها نوع آابل مورد استفاده بلکه چگونگی عبور

آابلها از دیوارها و سقفها و آفها را نیز تعیین می نماید

. انواع مختلف آابلها در ترآیب! توپولوژی! مثلا یک توپولوژی

.

شبکه را نیز تعیین آند

توپولوژی می تواند چگونگی ارتباط آامپیوتر ها در!

٣

توپولوژی های استاندارد

تمام طرحهای شبکه از سه توپولوژ ی پایه ذیل به دست

می آید

:

خطی

ستاره ای

(

bus) و پحوللقوویژ ی خطی ت

اگر آامپیوترهادریک ردیف در طول آابل تکی

(

این توپولوژی ساده ترین ومعمول ترین روشن شبکه سازی

آامپیوتر می باشد

آابل اصلی ) متصل باشند . آنرا توپولوژی خطی می گویند!

این توپولوژ ی شامل یک آابل تکی بنام اصلی

فقرات

تکی متصل می سازد

است

(ستون)می باشد آه آلیه آامپیوترهای شبکه را با یک خط! شکل یک شبکه خطی در صفحه بعد آمد:

تصویر شماره ١

آامپیوترها در شبکه توپولوژی خطی با آدرس دهی

داده ای برای آامپیوتری خاص و قرار دادن آن داده های بر

روی آابل به صورت سیگنال الکترونیکی ارتباط بر قرار می

نمایند

.

داده های شبکه به شکل سیگنالها اآترونیکی برای تمام

آامپیوترهای شبکه ارسال می گردد اما اطلاعات فقط توسط

آامپیوترهایی پذیرفته می شود آه آدرس آن با آدرس رمز

شده در سیگنال اص لی هماهنگ باشد و چون در هرلحظه فقط یک

آامپیوترمی تواند داده ها را در شبکه خطی بفرستد

توانایی و سرعت شبکه متاثر از تعداد آامپیوترهای متصل

به آابل اصلی شبکه می باشد البته پایین بودن سرعت شبکه

فقط به تعداد آامپیوتر ها وابسته نیست و به عوامل متعدد

از جمله موارد ذیل بستگی دارد

!

٤

توانایی های سخت افزاری آامپیوترهای شبکه

تعداد دفعاتی آه آامپیوتر های شبکه داده ها را انتقال

می دهند

نوع برنامه هایکاربردی آه در شبکه اجرا می شود

انواع آابلهایی آه در شبکه استفاده می گردد

فاصله بین آامپیوترهای شبکه

چون داده ها یا سیگنالها ی الکترونیکی به آل

شبکه ارسال می گردد

حرآت خواهند آرد

ادامه یابد

ادامه می یابند آه به اصطلاح لرزش سیگنال ایجاد می آند

و مانع ارسال سیگنالهای سایرآامپیوتر ها می شود آه برای

مهار این لرزش سیگنال در دوانتهای آابل از قطعه ای به

نام قطعه پایانی استفاده می آنند تا سیگنالهای آزاد را

جذب آند

. از یک انتهای آابل به انتهای دیگر. اگر این سیگنال مجزا باشد بدون وقفه. سیگنالها در رفت و برگشت در طول آابل!

اگر آابل به طور فیزیکی در شبکه قطع شود مثلا

اگر یک انتهای آابل قطع گردد به علت لرزش سیگنالها آل

شبکه از آارخواهد افتاد و حتی آامپیوترهایی آه ارتباط

فیزیکی آابل آا

برقراراست نمیتوانند با هم ارتباط برقرارآنند واین یکی

ازمحدودیت های توپولوژی خطی است

!

خطی به دو روش می توان عمل آرد

: LAN برای گسترش

BNC

٢

١-) استفاده از بست-) استفاده از دستگاه تقویت آننده

موجب تضعیف سیگنالها در طول آابل می

گردد و بهتر است به صورت پشت سر هم و به تعداد ز یاد در شبکه مورد استفاده قرار نگیرد

ولی استفاده از دستگاه تقویت آننده بالعکس سیگنالهای ضعیف شده در آابل را دریافت

می آند و سیگنالها را تقویت آرده و به آابل ارسال می آند آه روش بسیار مناسبی است

BNC روش اول یعنی استفاده از بست!

(

Star) توپولوژی ستاره ای

در توپولوژی ستاره ای

وسیله آابلهای اصلی به قطعه مر آزی به نام هاب

. آامپیوتر ها به(آانون )

متصل شده اند

به تمام آامپیوترهای شبکه اتصال می یابند

اگر یک آامپیوتر یا آابلی آه آن را به هاب متصل می آند

در شبکه خراب شود فقط آامپیوتر خراب از شبکه خارج می

شود و بر خلاف شبکه خطی شبکه به طور عادی به آار خود

ادامه می دهد

! سیگنالهای آامپیوتر فرستنده از طریق هاب! در این شبکه! ولی اگر هاب در شبکه ستاره ای خراب شود

٥

آل شبکه از آار می افتد

!

تصویر شماره ٢

هابها

هاب قطعه مرآزی در توپولوژی ستاره ای می باشد و

دونوع فعال و غیر فعال وجود دارد

-

سگنالها را دریافت و تقویت می آنند به همین دلیل گاهی

اوقات آا را تقویت آننده چند در گاهی نیز می نامند

هابهای فعال مانند یک تقویت آننده عمل می آنند و!

در ضمن هابهای فعال برای اجرا نیاز به نیروی برق دارند

-

نمی آنند و فقط آا را عبور می دهند

نیروی برق نیاز ندارند

!هابهای غیر فعال به صورت بست های اتصال سیگنالها را تقویت! این هابها به

ف وائد هابها

هابها تطبیق پذیرند و امکان راحت گسترش شبکه را

فراهم می آنند

برای هماهنگی با انواع آابلها ق رار داده شده همچنین هابها

فعالیت و ترافیک شبکه را آنترل می آنند و هابهای فعال

بسیاری وجود دارند آه دارای توانایی عیب یابی هستند و

نشان می دهند آه آیا بست آار می آند یا خیر

! همچنین در بعضی هابها در گاههای متفاوتی!

٦

(

TOKen Ring) توپولوژی حلقوی

در این توپولوژی آامپیوتر ها در یک آا بل تکی

دایره ای شکل متصل می شوند انتهای پایانی وجود ندارد

توپولوژی حلقوی توپولوژی فعال می باشد زیرا هر

آامپیوتر در این شبکه به صورت یک تقویت آننده عمل می

آند و چون سیگنالها از تمام آامپیوتر ها می گذرد خرابی

یک آامپیوتر می تواند بر آل شبکه تاثیر بگذارد

!

تصویر شماره ٣

یکی از روشهای انتقال داده ها به صورت حلقوی

عبور نشانه ها است به این صورت آه آامپیوتر ها یکی

پس از دیگری نشانه ها را دریافت آرده و به آامپیوتر

بعدی می فر ستند مگرآنکه آدرس رمزشده در نشانه با آدرس

آامپیوتر برابر باشد

آامپیوتر گیرنده پیامی را به آامپیوتر فرستنده بر می

گرداند آه نشان می دهد داده ها در یافت شده

! پس از تائید آامپیوترفرستنده!

٧

اتصال اجزاء شبکه

آابل آشی شبکه

تعداد زیادی آابل وجود دارد آه نیازها و

انداز های متفاوت شبکه ها از آ وچک تا بزرگ را بر آورده

می آنند ولی فقط سه گروه از این آابلها در شبکه مورد

استفاده قرار می گیرند

!

آابلهای آواآسیال

آابلهای زوج مارپیچ

آابلهای فیبر نوری

آ ا بلهای آواآسیال

آابل آواآسیال قبلا پر مصرفترین آابل بندی شبکه

محسوب می شد زیرا این آاب لها هم ارزانتر از سایر آابلها

بودند و هم به علت انعطاف پذیری آار با آا ساده است در

ساده ترین شکل آابل آواآسیال شامل یک سیم هادی مرآزی

از جنس مسی و یک عایق وروی آن حفاظ فلزیح بافته شده

است

!در آخر نیز حفاظ خارجی قرار دارد !

تصویر شماره ٤

٨

آار لایه حف اظ بافته شده فلزی در آابلهای آواآسیال جذب

نو پزهای اطراف سیم است

الکتریکی پراآنده در اطراف سیم هستند

این سیگنالها وارد داده های شبکه نشوند و به اصطلاح خرابی

داده ها به حداقل برسد

(نویزها سیگنالها و امواج) و حفاظی است آه! درجه