X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

1

و چگونگی

تشکیل آنها، مطلب زیر آه بتحقیق و تجربه بدست آمده جهت بکارگیری در استراتژی طراحی شبکه

ارائه می گردد

Star و مزیت آنها نسبت به شبکه های Ring در خصوص طراحی شبکه های مبتنی بر:

در صورتی آه ترافیک چند مرآز از نظر میزان آاملاً مشخص باشد مطابق شکل زیر

:

1

2 3

مرآز اصلی است

. : A

مراآز فرعی هستند

3

. : D و C و Bو 2 و 1 : میزان ترافیک هر مرآز فرعی هستند.

د و c تر باش c بیش

ورد c لی م c ز اص c د مرآ c ین چن c ک ب c ه ترافی c ه مبادل c د بطوریک c ز باش c دی مراآ c هدف از طراحی، چگونگی همبن

نظر باشد،

A لc لی مث c ز اص c داد مراآ c ه تع c 1 است . حال چنانچ +2+3= برابر 6 A جمع ترافیک مرآز

1

2 3 3 2 1 2 3 1

مراآز اصلی هستند و فرض می آنیم میزان ترافیک هر مرآز اصلی برای

ن c ه ای c ال ب c در اتص

سه مرآز استفاده آنیم

A′′ و Aو A در شکل فوقStar انتقال به مرآز دیگر قابل پیش بینی نباشد، چنانچه در این حالت از توپولوژی.

لی c مطابق شکل فوق می بایست لینک ارتباطی را بطور متوسط و یا بیشتر از جمع ترافیک هر مرآز اص

برای ارتباط این مراآز در نظر بگیریم در شکل فوق مث لاًعدد

6 در نظر گرفته شود.

ارج c خ

نشود هیچ مشکلی برای پهنای باند در نظر گرفته شده نخواهیم داشت

Aی از c یچ ترافیک c د و ه c ک آنن c ادل ترافی c اً تب c تمام A′′ اc ب A زc رایط مرآ c حال چنانچه در بدترین ش.

باشد و

باشد مطابق شکل زیر

4 واحد از آل 6 واحد نیز A در ارتباط با Aحال اگر به میزان 2 واحد از آل 6 واحد ترافیک: A′′ درگیر

2

2 4

2 4

2 2

ه c ب

کلی c یچ مش c د ه c با ظرفیت خالی

د c به میزان

خالی وجود دارد

A′′ زc با توجه به اینکه پهنای باند در نظر گرفته شده برای ارتباط مراآز اصلی 6 واحد است و مرآ4 داشته باش A میزان ظرفیت خالی 2 واحد قصد ارتباط با مرآز اصلی2 واحد پهنای بان A′′ Aبه میزان 4 واحد و در A Aوجود نخواهد داشت زیرا در ارتباط.

ر c زان آمت c ر می c ه ه c ذآر

د c کل خواه c ار مش c ر دچ c ود نظ c اط م c ه ارتب c رد آ c دا آ c ض پی c ال نق c ک مث c وان ی c از عدد

بود

) ب c حال در همین شرایط چنانچه پهنای باند بین مراآز اصلی را (در مثال فوق ال6 د رنظر بگیریم می ت.مطابق جدول ترافیکی زیر:

1

6 1

5

1 1

6 5 5 6

م و c کل داری c د مش c ای بان c لذا در مواقعی آه ترافیک بین مراآز قابل پیش بینی نیست در مشخص آردن پهن

این مشکل در مواقعی آه ترافیک مراآز متفاوت باشد نیز تشدید می شود

.

می بایست در نظر گرفته شود زیرا

ع c ر در مواق c لی دیگ c ز اص c ه مرآ c لی ب c ز اص c ک مرآ c ک از ی c ردن ترافی c آ

قطعی یک لینک وجود ندارد

Restoration همیشه star از طرف دیگر در طراحی به روشRoute هیچ مسیر دیگری برای.

کل cc گ مش cc وژی رین cc ا توپول cc ی ب cc ت

ی c ه م c ود آ c ی ش c تفاده م c ازی آن اس c اده س c رای پی c مرتفع شده و روشهای متفاوتی در دنیا ب

. در طراح cc گ اس cc وژی رین cc تفاده از توپول cc ل اس cc رین راه ح cc بهتRestoration

و

راری c رای برق c د لازم ب c ای بان c زان پهن c به می c اما مطلبی آه در طراحی رینگ اهمیت دارد چگونگی محاس

ی c ک خروج c زان ترافی c ل می c رینگ است و تعیین این میزان زمانی اهمیت بیشتری دارد آه مطابق مثال قب

از هر مرآز و ورودی به مرآز دیگر مشخص و قابل پیش بینی نباشد

6

6 6

اشاره نمود. Msp-ring و SNCP توان به.

د c ز باش c ین مراآ c د لازم ب c ای بان c ت آوردن پهن c دف بدس c یم و ه c کیل ده c ی تش c ه رینگ c وق چنانچ c مطابق شکل ف

روشی آه در این حالت پیشنهاد می شود استفاده از فرمول زیر است

:

میزان ترافیک ارتباط ترافیکی

Á

A´ Á

́` A 5˝ 1

A A

˝ 1

3

پهنای باند لازم

min =  ترافیک مرآز اصلی

4

با روش فوق الذآر حداقل پهنای باند لازم بین مراآز بدست می آید

مشکل خواهد بود بطوریکه هر ترافیک پیش بینی نشده بین مراآز قابل انتقال می باشد

برای راه اندازی رینگ. در بدترین شرایط این فرمول بدون.

درآخرین شکل خواهیم داشت

:

4.5

4

18

4

(6 6 6)

= =+ +

4

4,5

واحد راه اندازی گردد: / بعبارت دیگر چنانچه رینگی با ظرفیت 5

و هدف انتقال ترافیک مطابق با جدول مثال قبل باشد بصورت زیر

6

2 4

4,5

2 4

6 6

2 2

:

ای c ر بج c د اگ c ما بگوئی c ت ش c ن اس c ی ممک c ت ول c ر اس c آردن ترافیک براحتی میس

Route مطابق شکل امکان

4.5

عدد 4 در نظر می گرفتیم مشکلی پیش نمی آمد؟!

بله درست است حتی اگر رینگ با

ر c ک ه c زان ترافی c تن می c اصلی ،ذآر این مطلب است آه فرمول ارائه شده به این معنی است آه بدون د انس

مرآز اصلی برای ارس ال به مرآز دیگر و مستقل از میزان ترافیک مرآز اصلی حدس بزنیم چه رینگی

می بایست تشکیل داد؟ بعبارت دیگر می توان ترآیبی ایجاد آرده آه مجموع ترافیک آن مطابق مثال قبل

عدد 1

8 8+7+3=

3 7

3 واحد راه اندازی می شد درست بود ولی آنچه مهم و در واقع نکته8 باشد ولی انتقال ترافیکی بین مراآز آن با رینگ 3 واحدی انجام نشود بشرح زیر:18

ر c رح زی c مطابق شکل فوق جمع ترافیک سه مرآز بر ابر 1

باشد امکان انتقال میسر نخواهد بود

8 است . ولی چنانچه جدول توزیع ترافیکی بش.

میزان ترافیک ارتباط ترافیکی

Á

A´ Á

A A

́` A 2˝ 4˝ 2

4

8

3 5

3 5

3 7

0 0

د c ات و تائی c ذآر را اثب c وق ال c ده ف c ر ش c ول ذآ c تفاده از فرم c ه اس c ه داده آ c وان ارائ c لذا مثال های متفاوتی می ت

ا c خواهد نمود

مراآز دیگر مطابق ماتریس انتقال اشاره شده زیر را داشته باشد

8

2 6

. به مثال زیر دقت نمائید چنانچه مراآز اصلی با بار ترافیکی نشان داده شده قصد ارتباط ب.

حال چنانچه رینگی ایجاد شود آه از فرمول بدست آمده

:

4

4

16

4

(8 2 6)

= =+ +

بنابراین میزان رینگ را باندازه

2 4

4

2 4

0 0

4 واحد در نظر می گیریم در این حالت مطابق شکل زیر:

وع c ین مجم c ا هم c گ را ب c ین رین c ر هم c ال اگ c ت ح c ده اس c ام ش c ی انج c ال ترافیک c ود انتق c ی ش c اهده م c ه مش c چنانچ

رو c کل روب c ا مش c یم ب c دازی آن c واهیم راه ان c د بخ c زان

خواهیم شد بشرح زیر

6

4 3

3

4 3

4 4

0 0

3 واح c ه می c ر و ب c ی زی c ع ترافیک c ا توزی c ی ب c ی ول c ترافیک:

یه را در c ن قض c ت و ای c ذیر اس c اب ناپ c ده اجتن c ه ش c ول ارائ c ابق فرم c دی مط c بنابراین استفاده از رینگ

مورد رینگهای چهار مرآزی و بیشتر می توان تعمیم داد

4 واح.

میزان ترافیک ارتباط ترافیکی

A´ A 3

A´ A

A A

˝ 5˝ 0

میزان ترافیک ارتباط ترافیکی

A ´ A 2

A´ A

A A

˝ 4˝ 0

میزان ترافیک ارتباط ترافیکی

A ´ A 4

A´ A

A A

˝ 3˝ 0