X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

http://www.iranphp.net

1

سرور

Apache HTTP به همراه PHP عنوان مقاله : روش نصب

نگارنده

: علی نادری

naderi@arcor.de

١٣٨١

: آدرس پست الکترونیک/۵/ تاریخ نگارش : ۵

http://www.iranphp.net

2

سرور

: Apache HTTP به همراه PHP روش نصب

را تا حد ممکن به صورت گام به گام توضیح دهم

را از آدرس

. Apache HTTP Server به همراه PHP در این نوشته سعی خواهم کرد روش نصب: Apache HTTP Server نرم افزار

http://www.apache.org/dist/httpd/binaries/win32/apache_2.0.40-win32-x86-no_ssl.exe

دریافت نمایید و آن را نصب کنید

.

هستند بدون مشکل پیش خواهید رفت

کنید

) ( Default ) (در حالتی که همه ی گزینه ها، پیش فرض: Install کرده آن را Download آن را هم از آدر سهای زیر Installer و PHP نرم افزار

http://de.php.net/do_download.php?download_file=php-4.2.2-Win32.zip

http://de.php.net/do_download.php?download_file=php-4.2.2-installer.exe

که

مربوط به پیکربندی این برنامه است را بیابید

تغییرات زیر باید در این پرونده اعمال شوند

httpd.conf وجود دارد که در آن م یتوانید فایل \conf را نصب کرده اید، زیرشاخه ای به نام Apache HTTP Server در شاخه ای که. با یک ویرایش گر ساده ی متن می توانید این پرونده را باز کرده و تغییردهید .برای اجرا شدن فایل ها با پسوند: php

ها معرفی شده اند، سطر زیر را وارد م یکنیم

: ScriptAlias ١- در بخشی که

ScriptAlias

/php4/ "c:/php/"

در آن نصب شده ، وارد شود

سطر زیر را می آوریم

. PHP باید مسیری را که c:/php/ نکته این که: به جای: ، AddType application ٢- در قسمت

AddType applicatin

/x-httpd-php4 .php

هم این خط اضافه م یشود

: Action application ٣- در بخش

Action application

/x-httpd-php4 "/php4/php.exe"

را درآن ذخیره و اجرا کنید، می نویسیم

ما معرفی می شود

کنید

در بخش آدرس تایپ

کنید

.( این php بین علامت های نقل قول مسیر شاخه ای که م یخواهید پرونده های DocumentRoot ٤- جلوی عبارت.) LocalHost زیر فهرست به عنوان. Restart ، توسط منویی که می شود Taskbar را، با کلیک بر روی نشانه ی آن در Apache HTTP Server پس از اعمال این تغیراتBrowser نوشته اید، در شاخه ای که در بند ۴ به آن اشاره کردم کپی کرده و برای نمایش آن در PHP حال کافی ست برنامه ای را که با:

http://localhost/[ProgramName].php