X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

http://www.iranphp.net

1

asp

از php عنوان مقاله : ٧ دلیل برتری

نگارنده

: سید حمید رضا هاشمی گلپایگانی

hamid@morva.net

: آدرس پست الکترونیک

١٣٨١

/٣/ تاریخ نگارش : ٢

http://www.iranphp.net

2

می باشد

: ASP بهتر از PHP ۷ دلیل برای اینکه استفاده از

مقدمه

به دلیل سوالات زیادی که در مورد این موضوع شده بود تصمیم گرفتم که کم ی در مورد ای ن موضوع تحق ی ق و نتیجه بر ای استفاده همان در سا یت

برای استفاده همگان قرار دهم

NET.

را شامل نمی شود

. قبلا گفته باشم که اینها تنها برداشت های شخصی من در این تحقیق می باشد و خوشحال می شوم که بقی ه IranPHP.netاست و ASP را ندارم و همچنین بعضی اطلاعات من مربوط به ASP ایرادات من را در این تحقیق برایم ارسال کنند به دلیل اینکه من تجربه کار با

۱

-سرعت ، سرعت ، سرعت

Apache Web

بر روی آن می توانستید سوار

و به همراه Linux بود بر روی سیستم عامل Pentium 166Mhz نوشتم بر روی یک کامپیوتر PHP اولین باری که یک کد به زبانWindows NT بسیار برایم جالب بود که چقدر کد های من سریع اجرا می شوند . یعنی در آن موقع با اگر شما یک Server

هم بر روی آن بالا می آمد فکر کنم

از یک

IIS کنید و به فرض کهMicrosoft را هم اجرا کند . علتش این است که ASP را نداشت چه برسد به اینکه بخواهد html کردن صفحات عادی Serve اصلا وقت

VBScript,

استفاده می کند که در آن هر موقع شما تصمیم به استفاده از یک عنصر خارجی مانند ASP در اجرا کردن کدهای زبان Technology

خارجی می دهد و جواب بدست

Engine های خارجی استفاده می کنند دستور به آن Engine خیلی چیزهای دیگر که در حقیقت از MSSQL, ODBC

های خارجی باعث کند شدن سرویس دهی م ی

برای استفاده از

اجرا نمائید زمانی در حدود ۹

Engine آمده را بررسی و برای استفاده در اختیارادامه برنامه می گذارد . همین رفت و برگشت و اجرا کردنMSSQL Extentions به طرق مختلف احساس کنید . مثلا اگر شما خود MSSQL شود که این را شما به خوبی می توانید در استفاده از.۵۴ ثانی ه ODBC مشترک ۱.۸۸ ثانیه زمان تلف می شود و اگر همان را با استفاده از Query استفاده کنید برای یک MSSQL

ها ی ویندوز استفاده م ی کند

. Engine اینها را به تنها ئی اجراءنم ی کند و از ASP تلف م ی شود که ای ن خود نشان م ی دهد که

Memory

۲ -استفاده بهینه از

کنید این صفحه ۲

۰ بار در حافظه بارگذاری می شود و درحقیقت حافظه شما ۲۰ برابر Include اگر شما در یک صفحه مثلا ۲۰ بار یک صفحه را IIS در 4

را مینویسند و می خواهند آنرا

ASP حل شده است اما بازهم برای کسانی که IIS زیادتر اشغال می شود . البته شنیدم که این مشکل در ویندوز ۲۰۰۰ و 5

بالا مسلما

مشکل زا خواهد شد

بالا

نیز به خوبی قابل ر

Load هستند اجرا کنند مشکل زا است و باعث کند شدن سیستم می شود و در NT که دارای سیستم عامل Hosting بر روی سرور هایLoad در هنگام اجرای یک کد باعث شده است که صفحات در Memory وجود نداشته و ندارد و استفاده درست از PHP این مشکل به طور کلی درٶیت باشند

۳

-خرج اضافی ندارید

یا ارسال نامه توس

در ن

این زبان هستند و ه ی

ط کد برنامه استفاده کنید باید امکانات اضافی File Uploading یا Encryption اگر بخواهید از امکاناتی نظیر ASP مثلا درظر Compile همه اینها در هنگام PHP شما اضافه گردد . این در حالیست که در IIS برای این کار خریداری کنید و نصب کنید تا این امکانات بهچ نصب یا خرج اضاف ی در کار نیست. Standard گرفته م ی شوند و همگ ی از امکانات

بهترین انتخاب، بیشترین سرعت

- MySQL ۴

به

اضافی برای این کار نم ی

مقاله ای نوشتم

PHP با زبان DBMS و سازگار بودن این MySQL بپردازم . اما به خاطر قدرت خارق العاده MSSQL و MySQL در اینجا قصد ندارد به مقایسهModule پشتیبانی می کند و حتی نیازبه نصب Internally را به صورت دستورات MySQL اتصال به PHP صورتیکه. MySQL برخوردار است که شا ید بعدا درمورد SQL باشد ، از سرعت بس یار بالائی در کار با

http://www.iranphp.net

3

Java

و ++C/C به Syntax ۵ -نزدیک بودن

های این دو زبان اکثرا آشنا هستند

دستورات دچار مشکل نشوید که مسلما

Syntax معمولا با Java استفاده کرده اند و بخاطر محبوب بودن بی حد ++C/C از آنجائیکه اکثر برنامه نویسان ازSyntax های خود را شبیه به این زبانها انتخاب کرده است که برای یادگیری دوباره Syntax هم اکثر . PHP

اصلا برایش این مسائل مشکل حساب نمی شود

Microsoft

۶

-رفع ایرادات ، سریع ، بی دردسر

نباشید حر

ندارد یا لااقل به این زودی ها به نتیجه نمی رسید

ارسال کنید و یا اینکه در

ف شما خیلی خری دار Boeing خواسته اید که ایرادی را در سیستمهای خود رفع کند ؟ مسلما اگر شرکت بزرگی مانند Microsoft تا حالا ازPHP این امکان را به شما می دهد که شخصا اقدام به رفع مشکل کنید و آنرا برای دستندرکاران PHP بودن OpenSource

ارسال م ی گردد

. Patch موضوع را مطرح کنید و خواهید دید که از سراسر د نی ا بر ای رفع ای راد شما PHP های عمومی Mailing List

های مختلف

Platform ۷ -اجرا بر روی

که الان

Net. های جدیدتر ارائه خواهد کرد ( چه بسا این Technology رفع خواهد کرد و Microsoft درست است که خیلی از این ایرادات را

ASP

در سیستم عاملها ی دیگر

یعنی هیچ ! بدلیل اینکه Windows بدون ASP وجود دارد و آن این است که ASP آمده همه را درست کرده باشد ) اما یک مشکل اساسی برایASP های ویندوز اجرا می کند که درسیستم عامل های دیگر خبری از آنها نیست . لذ ا Engine نصفی از کدها را توسط

همیشه دار ای ضعفها ی بزرگ ی است

.

ها ی خا

ها را داراست که این یک مزیت برای برنامه نویس ها محسوب م ی

شود

برگرفته از

ص ه یچ Engine شدن است و از Compile ها قابل Platform در همه GNU C Compiler به دلیل آنکه توسط PHP اماOS سیستم عاملی برای اجرای کدها استفاده نمی کند قابلیت اجرا بر روی تعدا زیادی از:

http://php.weblogs.com/php_asp_7_

reasons