X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

شماره چهارم دوره چهارم

ترجمه

. اول مرداد ١٣٨٤لیلا خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

برای توصیف داده طراحی شده است و بر آنچه ازنوع داده است

بر ای نمایش داده طراحی شده است و بر چگونگی

نمایش داده تمرآز دارد

(XML: Extensible markup language)". "ایکس.ام.ال(HTML: Hypertext Markup Language) ". تمرآز دارد. "اچ.تی.ام.ال.

"

ایکس.ام.ال." چیست؟

زبان نشانه گذاری گسترش پذیر است

. Extensible markup language "ایکس.ام.ال." مخفف

تعاریف عمده

"ایکس.ام.ال." و "اچ.تی.ام.ال."

"

طراحی شده است

ایکس.ام.ال." جانشینی برای "اچ.تی.ام.ال." نیست . "ایکس.ام.ال." برای توصیف داده و "اچ.تی.ام.ال." نمایش داده

"

ممکن است درک آن سخت باشد اما

اطلاعات ایجاد شده است

<note>

<to>Tove</to>

<from>Jani</from>

<heading>Riminder</heading>

<body>Don’t forgout me this weekend</body>

</note>

ایکس.ام.ال." برای انجام دادن آاری طراحی نشده است"ایکس.ام.ال." آاری انجام نمی دهد . "ایکس.ام.ال." برای ساخت، ذخیره و ارسال. مثال زیر یک سند "ایکس.ام.ال." را نشان می دهد:

دارد ،همچنین یک گیرنده و یک فرستنده اطلاعات دارد اما هنوز

این سند آاری انجام نمی دهد

نرم افزاری برای ارسال، دریافت یا نمایش آن بنویسد

(body) و یک بدنه (header) این یادداشت یک سرصفحه. درواقع اطلاعات ساده پیچیده شده در برچسب های "ایکس.ام.ال." است وفرد باید یک.

"

ایکس.ام.ال." مستقل و گسترش پذیر است

برچسب ها در

نشانه گدذاری اسناد

<p>,<h1

"ایکس.ام.ال." از پیش تعریف شده نیست وشما باید برچسب های خود را ابداع آنید .برچسب هایی آه در"اچ.تی.ام.ال." استفاده شده اند و ساختار اسناد "اچ.تی.ام.ال." از پیش تعریف شده اند . مثل <

در توسعه آینده وب به احتمال خیلی زیادی از

"ایکس.ام.ال." برای توصیف داده استفاده خواهد شد ، در حالی آه

"

اچ.تی.ام.ال." برای فرمت و نمایش داده ها استفاده خواهد شد.

سرعت توسعه استانداردهای

است

بود

"ایکس.ام.ال." و سرعت انطباق تهیه آنندگان نرم افزارها با این استانداردها تعجب آور. نویسنده معتقد است آه "ایکس.ام.ال." برای آینده وب به اندازه "اچ.تی.ام.ال." آه پایه وب بوده است مهم خواهد. "ایکس.ام.ال." مهمترین ابزار برای آاربرد درست داده و انتقال داده خواهد بود.

"

ایکس.ام.ال." چگونه استفاده خواهد شد

"

توانید از

نیازمند هیچ تغییری در

ایکس.ام.ال." می تواند داده را از "اچ.تی.ام.ال." جدا آند و در فایل "ایکس.ام.ال." ذخیره نماید . در این شیوه شما می"اچ.تی.ام.ال." برای نمایش و تنضیمات صفحه استفاده آنید و مطمئن باشید آه تغییر در داده ای زیربنایی"اچ.تی.ام.ال." شما نیست.

(XML) .

مقدمه ای بر ایکس.ام.ال