X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

مرکز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

مفا ه

کا یممپ یوپتار ی:ه فناوری اطلاعات

کامپیوتر ماش ینی است که سه کار انجام م یدهد

آن را بر طبق قوا ن ین از پ یش تعر یف شده ا ی پردازش م یکند، و نت ا یج را ب ه

عنوان خروجی نمایش میدهد

: ورودی ساخت یافته را م یپذیرد،.

واحد پردازش مرکزی

:

واحد

محاسباتی و کنتر لی کامپ یوتر است که دستورالعمل ها را تفس یر و اجرا م یکند

( Central Processing Unit) CPU واحد پردازش مرک ز ی با حر و ف اختصار ی.

کامپیوترهای بزرگ و م ینی کامپ یوتر ها ی قد یمی بردها یی پر از مداره ا ی مجتمع

داشته اند که عمل واحد پردازش مرک ز ی را انجام داده اس ت

مرکزی ، تراشه ه ا یی که ر ی ز پردازنده نا م ی ده م یشوند ، امکان ساخت

کامپیوترهای شخص ی و ا یستگاههای کار ی را م یسر ساخته ان د

به عنوان مغز کامپیوتر شناخته میشود

. واحدها ی پرداز ش. در اصطلاح عا م یانه. CPU

سخت افزار

:

سخت افزار عبارتست از تج ه یزات ف یزیکی که س یستم کامپ یوتری را تش ک یل م یدهند

از جمله نم ا یشگر

افزار به همراه نرم افزار بر ا ی انجا م وظا یف بر ر و ی کامپ یوتر کار م یکند

افزار از تعدادی قطعات تشکیل میشود که هر کدام کاربرد مشخصی دارند

( مونیتور )، چاپگر ، صفحه ک ل ی د ، کابلها و غ یره . سخت. سخت.

نرم افزار

:

یا برنامه های کامپیوتری دستور العملهایی هستند که

میشوند

عامل

برنامه ها ی واژه پردا ز ی صفحه گسترده ها ، پ ا یگاه داده ها که وظ ا یف را بر ا ی

کاربران کامپ یوتر انجام م یدهند ، دو نوع اص ل ی نرم افزار هستن د

شبکه که باعث ارتباط گرو ه ی از کام پ یوتر ها م یشود و نرم افزار برنامه

نویسی که ابزار ه ا یی را بر ا ی نوشتن برنامه ها در اخ ت ی ار برنام ه نویسان

قرار میدهد دو گروه اضافی دیگر هستند

( Soft ware) نرم افزار. نرم افزار س یستم ( سیستمها ی (Hardware) باعث کار کردن سخت افزا ر ی) که کار کام پ یوتر را ک نترل م یکنند و برنامه ه ا ی کاربر د ی مانند. نرم افزار.

انواع کامپیوتر

:

کامپیوتر ها را به صورت سوپر کام پ یوتر ، کام پ یوترها ی بزرگ ، سوپر م ینی

کامپیوتر ، م ینی کامپ یوترها، ا یستگاههای کار ی و ر یز کامپ یوترها رده بن د ی

میکنند

.

سوپر کامپیوتر ، ابر کامپیوتر

:

سوپر کامپ یوتر عبارتست از یک کامپ یوتر بزرگ فوق العاده س ر یع و گران ق یمت

که برا ی انجام محاسبات پ یچیده و پ یشرفته مورد استفاده قرار م یگیرد

مثال ا ین نوع کام پ یوتر م یتواند تعداد محاس ب ات ب ی شمار ی را بر ا ی رسم و حرکت

دادن یک سف ینه فضا یی در یک تصو یر متحرک انجام ده د

مواردی چون پ یش ب ینی وضع هوا ، مدل سا ز ی و شبیه ساز ی علم ی و کشف منابع نف تی

و

. به عنوان. ابر کام پ یوتر ها در.... مورد استفاده قرار میگیرد .

کامپیوتر شخصی

:

کامپیوتری است که

برای استفاده اشخاص طرا ح ی شده اس ت

گذاری منابع پرداز ش ی ، د یسک و چاپگر با کام پ یوترهای د یگر ندارند

فکر کامپ یوتر شخص ی حداقل بطور او ل یه آزاد کردن افراد از وابست گ ی به منافع

PC با علامت اختصاری ، (Personal Computer ) کامپیوتر شخصی. کامپیوتر ها ی شخص ی ن ی ازی ب ه اشتراک. ای ده و

مرکز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

شدیداً کنترل شونده کام پ یوتر ها ی بزرگ و کوچک بوده اس ت

یا شرکت ، م د یران داده پردا ز ی دارا ی اخت یار بلا منازع در انتخاب برنامه ه ا

و قالب داده هایی بودند که افراد باید مورد استفاده قرار میدادند

. مثلاً در ی ک سازمان.

:

Laptop کامپیوتر

کامپیوتری کوچک و قابل حمل م یباشد که دار ا ی صفحه تص و یر ،

که با

نمایشگر کر یستال م ا یع

میباشند

مجموعه

تعبیه شده است

Laptop کامپیوترLaptop مسطح و صفحه ک ل یدی است که ر و ی هم تا م یشوند . کامپیوتر ها ی) ) LCD باتری کار م یکنند اغلب دار ا ی یک صفحه تص و یر. بعضی از مدلها م یتوانند با یک ا یستگاه جفت شوند و به عنوان ی کLaptop سیستم روم یزی کامل در دفتر عمل کنن د . در بعض ی از کام پ یوتر ها ی. ROM ای از برنامه های کاربردی تجاری در

کامپیوتر آنالوگ

:

کامپیوتر ق یاسی یا آنالوگ کام پ یوتری است که بج ا ی اطلاعات کد د ه ی شده رقم ی

مانند اعداد در مبن ا ی دو داده ه ا ی دائم ی در حال تغ ییر و پ یوسته مانند

تغییرات ولتاژ را مورد پردازش قرار م یدهد

. کامپیوترها ی د یجیتالی ( رقم ی )

مقادیر را با س یگنالهای گسسته ب یان م یکند

. ریز پردازنده ، د یجیتالی ( رقمی )

است اما م یتواند با کمک یک مبدل ق یاسی به رق م ی از اطلاعات ق یاس ی استفاده

کند و همچ ن ین با کمک یک مبدل رق م ی به ق یاسی ،اطلاعات رق م ی را به ق یاسی تبد یل

کند

.

سیستم عامل

:

نرم اف ز اری است که

مسئول کنتر ل و بکار گ یری منابع سخت افزا ر ی مانند حافظه ، واحد پردازش مرک ز ی

فضای ذخ یره ساز ی د یسک و تج ه یزات جانبی م یباشد

OS با حروف اختصار ی ( Operation System ) سیستم عامل. سیستم عامل م بنایی است (CPU )

که برنامه ه ا ی کاربرد ی مانند برنامه ه ا ی واژه پردا ز ی و صفحه گسترده ها بر

Unix, Windows, OS/2 Mac

بوده اند

اساس آن ساخته میشود. متداولترین سیستم عامل تا کنون. OS, MS-DOS

:

DOS سیستم عامل

سیستم عامل تک کاربره با خط فرما ن ی

( Microsoft Disk Operating System) MS-DOS

که در سال ١٩٨١ برا ی کامپ یوترهای شخص ی آ ی ب ی ام و سازگار با آن توسط

توسط یک شرکت کوچک در س یاتل به منظور

کارهای آزما یشگاهی ا یجاد شده بو د

ته یه کند لذا آن نسخه را خ ر یداری نمود و برنامه را ته یه کرد

تا مدتها

یکی از گسترده ترین سیستمهای عامل محسوب میشد

DOS مایکروسافت منتشر ش د . نسخه اصل ی. از آنجا که م ا یکروسافت قرار بود س یستم. IBM عاملی برا یMS-DOS . ارائه نمو د MS-DOS مایکروسافت بعدها نگ ارشهای بالاتر ی از.

سیستم مدیریت پایگاه داده

:

با حروف اختصار ی

یک لا یه نرم افزا ر ی ب ین پا یگاه داده ها و کاربر است

( Database Management System) سیستم مدیریت پایگاه داده ها. ای ن سیستم تمام DBMS

درخواستهای کاربر نسبت به پ ا یگاه داده ها

کنترل م یکند

کنترل تمرکز

یافته مربوط به حفاظت داده ها را ن یز م یسر م یسازد

( مثلاً پرس و جو و نوسا ز ی ) را. بنابراین کاربر الزا م ی به پ یگیری جزئ یات ف یزیکی محل ف ا یلها وDBMS قالبها ، طرا ح ی شاخص د ه ی و غ یره نخواهد داشت. علاوه بر این. از معروفتر ین س یست مهای

مرکز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

مدیریت پایگاه داده میتوان به دی بیس، فاکس پرو، پارادکس، اکسس،

اینفورمیکس و اوراکل اشاره کرد

.

سیستم پشتیبانی تصمیم گیری

:

مجموعه ای از برنامه ها و داده های مرتبط است که

(Decision Support System ) DSS

مدیر را در تح ل یل و تص م یم گ یری یاری م یسازد

ی ا س یستمها ی اطلاعا ت ی اجرا یی

است

. کمک ا ین گونه س یستمها در تص م یم(MIS) گیری ب یش از س یستمهای اطلاعات م د یریت. این س یستمها دارا ی یک بانک اطلاعا ت ی ، متشکل از مجموعه دانش (EIS)

موجود درباره یک زبان ، که بر ا ی فرموله کردن مسائل و پرسش بکار م یرود و یک

برنامه مدل سازی برای آزمایش تصمیمات ممکن است

.

سیستم عامل شبکه

:

NOS

شامل دو بخش

است

سرویس دهنده اس ت

کاربردی و دس ت یابی به شبکه ، ام ن ی ت ، به اشتراک گ ذاری منابع ، اعمال

و توان مصر فی ، حفاظت داده ها و کشف و کنترل خطا را

ی ا

اجرا میگردد

و مخفف آن ( Network Operating System ) سیستم عامل شبکه سر نام عبارتNOS میباشد. در شبکه ه ا ی محل ی معمار ی سرو یس گ یرنده سرو یس دهنده. بزرگترین و پ یچیده تر ین بخش نرم افزار س یستم ، در حال اجرا ب ر رو ی. این نرم افزار س یستم ، اعمال ب س یاری شامل اطلاعات حسابه ا یUPS سرپرستی ، نظارت برPC بر ر و ی هر NOS هماهنگ م یسازد. در شبکه ه ا ی نظ یر به نظ یر بخش ی از. PC ایستگاه کاری متصل به شبکه نصب و در بالای سیستم عامل

پردازشگر

:

مدت زمان انجام یک کار بو س یله کامپ یوتر ، به عوامل متعد د ی بست گ ی دارد که

کامپیوتر م یباشد

. پردازشگر یک تراش ه (Processor ) اولین آﻧﻬا ، سرعت پردازشگر

(

سنجیده م یشود

بود و در ن ت یجه قادر خواهد بود محاسبات ب یشتری را در هر ثا ن ی ه انجام ده د

MHz) الکترونیکی در قلب کام پ یوتر بوده و سرعت آن بر حسب واحد مگاهرتز. هر چه مقدار ا ین پارامتر ب یشتر باشد پردازشگر س ر یعتر خواهد.

سرعت پردازشگر به عنوان یکی از مشخصه ه ا ی یک کامپیوتر به قد ر ی در تع یین

کارایی آن ا هم یت دارد که معمولاً به عنوان یکی از اجز ا ی تش ک یل دهنده نام

کامپیوتر از آن یاد م یکنند

شناخته میشود

. تراشه پردازشگر و اجز ا ی الکترون یک ی که آنرا. CPU پشتیبانی میکنند ، مجموعاً بعنوان واحد پردازش مرکزی یا

حافظه

:

به محل ذخ یره کردن محاسبا ت ی که توسط کام پ یوتر انجام م یگیرد حافظه گ و یند

کامپیوتر ها دو نوع متداول حافظه وجود دار د

و حافظه با دستر س ی

. در. در واقع حافظه اص ل ی(ROM) کامپیوتر شامل دو بخش است : ١- حافظه فقط خواند ن ی

(

RAM) تصادفی

:

RAM

به مفهوم حافظه با دس ت یابی

( Random Access Memory) سر نام عبارت RAM

مستقیم یا دست یابی تصادفی ، مح ل ی است که دستورالعمل ها و داده ه ا ی برنامه

قابل

حافظه خواند ن ی

است که با قطع ناگهانی برق تمام اطلاعات این حافظه از بین خواهد رفت

(CPU) در آن ذ خ یره م یشوند. بطوری که مست ق یماً برا ی واحد پردازش مرک ز ی/ نوشتنی ن یز نام یده م یشود. لازم به ذکر RAM . دستیابی باشند.

:

ROM

یا حافظه فقط خواندنی ، حافظه ای بر

( Read Only Memory) سرنام عبارت ROM

پایه ن یمه هاد ی است که دستورالعمل ها یا داده ه ا ی قابل خواندن و غ یر قابل

بخش ی از ا ن بار اول ی ه کام پ یوتر است که

محتویاتش را زمان خاموش کردن دستگاه از دست نم یدهد و شامل برنامه ه ا ی ضرور ی

ROM . تغییری را در خود ج ا ی م یدهد

مرکز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

نگهدا ر ی م یشود و هنگام

روشن کردن کامپیوتر کار راه اندازی سیستم به عهده آﻧﻬا است

ROM سیستم است . دستورالعمل ها ی راه اندا ز ی در.

هارد دیسک

:

قادر به نگهداری داده ها در کامپیوتر هستند

، نوعاً دارای ظرفیتی بین چند گیگا بایت تا چند ده گیگا بایت میباشد

( Hard Disk ) دیسکهای مغناطیسی.

مفهوم بیت

:

و مقدار یک صفر در سیستم عد د ی دودویی

میباشد

کامپیوتر مورد استفاده قرار م یدهد و بطور ف یزیکی بوس یله پالس ی که به ی ک

مدار ارسال م یگردد و یا به شکل نقطه کوچ ک ی رو ی د یسک مغناط یسی که قاب ل ی ت

ذخیره ساز ی یک یا صفر را د ا رد، مشخص م یشود

برای انسان را ارائه میکنند

تشکیل میدهند که جهت ارائه تمام انواع اطلاعات از جمله ح روف الفبا و رقمهای

صفر تا نه مورد استفاده قرار میگیرند

( Binary digital ) بیت شکل خلاصه شده. در پردازش و ذخ یره سا ز ی، ب ی ت کوچ ک ترین واحد اطلاعا ت ی است که. بیتها کمتر ین اطلاعات قابل فهم. بیتها در گروه های هشت تایی ، بایتها را.

مفهوم بایت

:

هر با یت شامل هشت ب یت م یباشد

و یا ی ک عدد ب ا ینری در مبنا ی ٢ با دو

مقدار

. هر ب ی ت را م یتوانی د بصورت ی ک سو ئ یچOFF یا ON الکتریکی با دو وض ع یت0 یا 1 تصور کرد.

بیت نت

:

است که در

( WAN ) یک شبکه گسترده ( Because It's Time Network) سر نام BITNET

در

واشنگتن به کار افتا د

خدمات انتقال ف ا یل ب ین کامپ یوتر ها ی بزرگ انس ت یتو ها ی آموزش ی و تح ق یقاتی در

از

استفاده میکرد و قادر به تب ا دل پست

الکترونیکی در اینترنت نیز بود

( CREN) سال ١٩٨١ توسط موسسه همکا ر ی برا ی تحق یقات و آموزش شبکه سا ز ی. این شبکه که ا ینک از ب ین رفته است ، پست الکترو ن یکی وTCP/IP آمریکای شمالی ، اروپا و ژاپن را ارائه م ی نمود . ای ن شبکه بج ا یIBM ( Network Job Entry) NJE پروتکل.

:

RAM انواع

در

RAM شامل دو نوع است : ایستا و پ و یا . متداولتر ین و ارزان تر ی ن RAM

واقع نوع ی خازن است که م یتواند شارژ الک تر یکی را در خود حفظ کرده و نشان

دهنده یک ب یت از داده باش د

شارژ الکتر یکی را در خود حفظ کند و ب ا ید بطور مرتب محت و یاتش تجد ید شو د

میگویند

ن یز وجود دارد که در آن از ک ل ید ه ا ی

بسیار کوچک ی به نام ف ل یپ فلاپ استفاده شده ا ست

پایداری بوده و تا زما ن ی که ج ر یان الکتر یکی جد یدی به آﻧﻬا اعمال نشده باشد

مبتنی بر ا ین روش

نامیده میشود

. متاسفانه خازن فقط به مدت کوتا ه ی م یتواند. به. " DRAM " پو ی ا ) ی ا RAM) مبتنی ب ر ا ی ن روش را RAM همین دل یلRAM نمونه سر یعتر و گران ق یمت تر ی از. این کل ی د ها قطعه ه ا ی( RAM . میتوانند محتو یات یک ب یت را در خود نگهدا ر ی کنند. " SRAM " ایستا ) یا RAM

:

ROM انواع

است که به آن

( Erasable Programmable Read Only Memory ) سر نام عبارت EPROM

ها تراشه ه ا ی

حافظه غ یر فرار

EPROM . حافظه فقط خواند ن ی قابل برنامه ر یزی ن یز گفته م یشود( پایدار ) هستند که پس از ساخت برنامه ر ی زی م یشوند .

مرکز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

قاب ل یت پاک شدن برنامه ه ا ی درون آن ،

میباشد

PROM تفاوت ا ین نوع حافظه با حافظه. در ا ین تراشه ها اشعه ماوراء بنفش ق و ی م یتواند اتصالها ی قطع شده

DROM

مقرون

بصرفه خواهد بود

ها ب س یار ب یشتر از EPROM تراشه را دوباره برقرار کن د . اگر چه ق یمتEPROM ، ها است اما اگر ت غ ییرات ز یادی در برنامه ر یزی اعمال گردد.

:

EEPROM

نوعی

است که بج ا ی اشعه ماوراء بنفش م یتوان آن را ا ستفاده از ج ر ی ان

( Electronically Erasable Programmable Read Only Memory ) سر نام عبارتEPROM

الکتریکی قو ی پاک کر د

آن د یگر لازم ن یست تراشه را از کام پ یوتر جدا ک ن یم

باید جر یان به مدت خا ص ی برقرار باشد و در ضمن ب ا ید برا ی مدت طولا ن ی و بدون

به زمان بسیار

دارد

. مزیت ا ینچنین تراشه ه ا یی ا ین است که بر ا ی پاک کردن. اما برا ی پاک کرد ن آنEEPROM جریان برق پ ا یدار بماند مطلوب م یباشد. برنامه ریزی. RAM لازم دارد و معمولاً نیز ظرفیتی کمتر از RAM بیشتری نسبت به

دیسک

:

گستره وس یعی از وس ا یل ذخ یره ساز ی قابل جابج ا یی وجود دارند که به راح تی امکان

انتقال آﻧﻬا از کام پ یوتری به کام پ یوتر د یگر و یا بکارگ یری آﻧﻬا به عنوان

نسخه ها ی پشت یبان امن یتی در هنگام از دست رفتن ، خراب شدن یا به سرقت رفتن

کامپیوتر وجود دارد

.

: (

Floppy Disk ) فلاپی دیسک

دیسکهای مغناط یسی کوچک ی که م یتوان آﻧﻬا را از کام پ یوتر خارج کر د

١ مگابایت اطلاعات را در خود نگهداری میکنند

. دیسک ها. / نوعاً حدود ۴

:

DC-ROM

رسانه ذخ یره ساز ی نور ی است که

1

١۵٠ ک یلو با یت در ثا ن یه است

( Compact Disk Read Only Memory ) DC-ROM) در گر داننده ه ا ی X) ظرفیت ذخ یره ساز ی ۶۵٠ مگابا یت را دار د . سرعت منفرد. چون داده ها توسط گرداننده ه ا ی ، CD-ROM

مبتنی بر زمان ن یست م یتوان با چرخاندن ا ین داده ها توسط گرداننده

CD-ROM

های با سرعت خ ط ی بالاتر خواندن آﻧﻬا را افز ا یش داد

۶ مگابایت در ثانیه

. به عنوان مثال ی ک/ 24 ) سرعت انتقالی برابر ٣ X) گرداننده ٢۴ ساعته

24

) دارد. *150kb/s )

وسایل جانبی

:

قرار داشته باشد وس یله جان بی

نامیده م یشود

( Case ) هر وس یله ا ی که خارج از واحد س یستم. در اغلب س یستم ها ی کامپ یوتری ، سه و س یله جانبی ضرور ی موسوم

.(

Monitor) و صفحه نمایش ( Mouse ) ماوس ، (Keyboard) به صفحه کلید

(

Mouse ) ماوس

ابزاری ورود ی که به کاربر اجازه م یدهد به اقلام موجود بر ر و ی صفحه تص و یر

اشاره و آﻧﻬا را انتخاب کن د

در دست جای م یگیرد و چند دکمه مسطح روی آن

. ساختار اصل ی ماوس متشکل از یک وس یله کوچک که. زیر ماوس ی ک بخش جهت ی اب (

معمولاً گو ی

متصل م یشود

به طور همزمان به همان سمت حرکت م یکند

سال ١٩۶۴ اختراع شد

) قرار دار د . کل ا ین مجموعه ن یز به وس یله س یمی به کام پ یوتر. با حرکت ماوس توسط کاربر اشاره گر ماوس بر ر و ی صفحه تص و یر ،. اولین ماوس توسط دکتر داوگ انگلبرت در.

صفحه کلید

:

شامل مجموعه ا ی از ک ل ید هاست که چ ی دمان آﻧﻬا مانند

ماشین تا یپ بوده و شما

Keyboard صفحه کل ید یا( کاربر ) را قادر م یسازد، اطلاعات و فرماﻧﻬ ا ی دلخواه

مرکز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

ن یز یکی از وسایل ورود ی کامپ یوتر به

شمار میشود

Keyboard . خود را وارد کام پ یوتر کن ید.

صفحه نمایش

:

به مع نی آگا ه ی دهنده

میشود

هستند استفاده میکند

) گفته ) Monitor به صفحه نم ا یش کامپ یوتر ما ن یتور. چرا که بر ا ی آگاه ی یافتن از وق ا یعی که در کام پ یوتر شما در حال وقوع. مانیتور از وسایل خروجی کامپیوتر میباشد.

چاپگر

:

از ابزار ه ا ی خروج ی کامپ یوتر است که متن یا تص و یر ا یج اد ،

شده به و س یله کامپ یوتر را بر ر و ی کاغذ

میکند

آﻧﻬا ضربه ا ی یا غ یر ضربه ا ی بودن آﻧﻬاس ت

کاغذ تماس ف یزیکی دار د

اما در چاپگر ه ا ی غ یر ضربه ا ی هر چاپگر با کاغذ تماس ند ا رد که به عنوان

نمونه میتوان از چاپگر های لیزری و جوهر افشان و حرارتی نام برد

Printer چاپگر یا( یا رسانه مشابه د یگر ) پی اده. چاپگر ها از جنبه ه ا ی مختلف تق س یم بند ی م یشوند که متداوت ر ین مشخصه. در چاپگرها ی ضربه ا ی هر چاپگر با. مثل چاپگر ه ا ی ماتر یسی نقطه ا ی و چرخ و فلک ی ،.

مودم

:

ذخیره میشود و در حالی که خطوط تلفن داده

منتقل م یکنند

توسط اعداد گسسته قابل نم ا یش باشد

کمیتهای متغ یر پ یوسته نما یش داده م یشوند

خط تلفن متصل م یکنیم، ن یاز به ابزا ر ی به عنوان وا س ط ب ین کام پ یوتر خود و

(Digital) داده کامپ یوتر در قالب رقم. به اطلاعات ی رقم ی م یگوییم که ( Analog) ها را در قالبی ق یاسی. ب ه داده ا ی ق یاس ی گ و ییم که توسط. هنگامی که دو کام پ یوتر را از ط ر یق

(

نموده تا از ط ر یق خط تلفن قابل انتقال باشن د

مینماید

نامیده

Modulation ) سیستم تلفن دا ر یم که داده ها را از قال بی رقم ی به قال بی تلف یق ی. همچن ین در انته ا ی د یگر داده. این ابزار ( Demodulation ) قیاسی را به قالب رق م ی اول یه اش تف ک یکModem تلفیق کننده / تفکیک کننده ) یا ) " Modulation / Demodulation "

میشود

.

:

Multi Media

کامپیوترها م یتوانند تمام انواع داد ه هایی را که امکان ت بدیل آﻧﻬا به ا رقام

وجود دارد، از ق ب یل موز یکها ، تصا و یر ، تر س یمات متحرک ، تصا و یر و یدئویی و

گفتارها ، به کاربسته و دست ک اری کنند

تعالی برنامه ه ا ی کاربرد ی متعدد ی شده است که به واسطه آﻧﻬا م یتوان متنها،

تصاویر و یدئویی و اصوات را به منظور ارائه بسته ه ا ی مختلف آموزش ی ،

اطلاعاتی یا سرگرم ی ترک یب کر د

کامپیوتر برا ی ا رائه متن ، تصا و یر ویدئویی ، ا ن یمیشن و صوت بصورت مختلط چند

گفته میشود

عبارتند از اسکنر ، کارت صوتی، بلند گو و میکروفن

. وجود ا ین قا بلیت منجر به رشد و. در ی ک تعر ی ف م یتوان گفت : به کاربرد. عناصر سخت افزاری مرتبط با ا ی ن کاربرد Multi Media رسانی یا.

اسکنر

:

از جمله وسایل ورودی نوری میباشد که با استفاده

از تجه یزات حساس به نور ، تص و یری از طرح ر و ی یک برگ کاغذ یا هر موضوع د یگر

میسازد

افزار تشخیص نور ی کاراکتر ها ، و یا نرم افزار ه ا ی گراف یک ی د یگر پردازش

شود

اسکن از ر و ی یک ش یء ساکن ح رکت م یکند

اسکن ثا بت حرکت داده م یشود

دوران م یکند

(

( Scanner ) پویشگر یا اسکنر. تصویر مز بور به س یگنالهای د یجیتال تب د یل م یشود تا بوس یله نرم. اسکنر ها در انواع مختل ف ی عرضه م یشوند. از جمله اسکنر ه ا ی تخت ( هد) اسکنرهای تغذ یه ا ی ( شیء از ر و ی هد) اسکنر ها ی غلطک ی ( ش یء حول هد اسکن ثابت) و اسکن ه ا ی دستی ( کاربر اسکنر را ر و ی ش یء ثابت حرکت م یدهد.

دوربین دیجیتالی

:

دق یقاً شب یه به دور ب ینها ی استاندارد

معمول م یباشد با ا ین ت فاوت که در آﻧﻬا از ف یلم عکاس ی استفاده نشده و

تصاویر به صورت د یجتالی در حافظه دور ب ین ضبط م یشوند

WebCam عملکرد دورب ینهای د یجیتال یا. پس از ضبط شدن تصا و یر

مرکز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

در حافظه دور ب ین ا ین امکان وجود خواهد داشت که آﻧﻬا را به کام پ یوتر خود

منتقل کنید

.

بلندگو ها

:

بلندگو ها که امروز به بخشی از تجهیزات استاندارد

کامپیوترهای جد ید تبد یل شده اند بر ا ی پخش موس یقی و س ا یر صدا ها مورد

استفاده قرار میگیرند

( تقریباً ) تمام.

میکروفن

:

بسیاری از نرم افزاره ا ی کاربرد ی را م یتوانید با فرا م ین گفتار ی کنترل ک ن ید ،

به عبارت د یگر به ج ا ی وارد کردن یک فرمان از ط ر یق تجه یزاتی نظ یر صفحه ک ل ی د

یا ماوس کا فی است فرمان مزبور را تلفظ نم ا یید

مقابل دهان شما باشد

. مشروط بر آنکه م یکروفن در.

نرم افزار های کاربردی

:

خوانده میشوند تعریف ی کامل

API که به اختصار ، Application Program Interface

از تمام توابع س یستم عامل که در دسترس ی ک برنامه کاربر د ی قرار دارند

(

توابعی که برنامه کاربر د ی م یتواند به منظور انجام وظ ا یفی مانند م د یریت

پرونده ها و نم ا یش اطلاعات بر ر و ی صفحه تصور کام پ یوتر از آﻧﻬا استفاد ه نما ید

)

در س یستمهای عام ل ی که رابط

گرافیک کاربر را پش ت یبانی م ی کنند توابع ی را نیز برا ی پشت یبانی پنجره ها،

و سایر اجزای رابط تعری ف م ی

نمایند

API . و همچنن نحوه استفاده ا ز آن توابع م یباشد( Pull Down ) شکلها ، فهرستهای گزینشی عمودی.

نرم افزار های مجاز

:

به نرم افزار ه ا یی گفته م یشود که از س و ی فرد یا سازمان تو ل ی د کننده به

عنوان نسخه مجاز به خ ر یدار فروخته شده باشد و خ ر یدار تنها بتواند آن را تحت

شرایط خاصی مورد استفاده قرار دهد

.

نرم افزار های رایگان

:

به نرم افزار ه ا یی گفته م یشود که بدون د ر یافت ه یچ هز ینه ا ی در اخت ی ار

استفاده کنندگان قرار م یگیرند

اجازه استفاده از آﻧﻬا را به کاربران م یدهند

شمرند

. معمولاً تول ید کنندگان ا ین نوع نرم افزار ها. اما فروشنگان آﻧﻬا را مجاز نم ی.

:

Share Ware نرم افزار های

به نرم افزار ه ا یی گفته م یشود که نوعاً بدون د ر یافت ه یچ هز ینه ا ی در

اختیار افراد قرار م یگیرند اما تو ل ید کننده آن از کاربر م یخواهد در صورت

تمایل به استفاده مستمر از نرم افزار مبلغ اند ک ی را به عنوان ه ز ینه مجوز

پرداخت نما یند

از دستیابی سرویس و نسخه های روز آمد شده نرم افزار بهره مند خواهند شد

. به ا ین ترت یب ، کاربرا ن ی که ا ین مبلغ را پرداخت م ینمایند.

داده ها

:

به اطلاعات خامی که هنوز توسط سیستم پردازش نشده اند داده میگویند

.

:

Back Ups

نسخه ها ی کپ ی نرم افزار ها یا فا یلها که بر ا ی رعا یت احت یاط رو ی یک رسانه

ذخیره ساز ی ثانو یه مانند د یسک یا نوار ا یجاد شده ان د ، هنگام برو ز مشکل در

رسانه اولیه خیال کاربر را از امن بودن اطلاعات راحت میکند

.

ویروسهای کامپیوتری

:

ویروسهای کامپ یوتری نرم افزاره ا یی هستند که بدون آگا ه ی ی ا مجوز شما به

ماشینتان راه پ یدا م یکنند

. بعضی از و یروسها طور ی طراح ی م یشوند که برنامه

مرکز اطلاع رسانی و تکنولو ژی اطلاعات اصفهان

های نسبتاً ضرو ر ی که فقط پ یامهایی را نم ا یش م یدهند یا موس یقی م ینوازند را

فعال م یکنند

۵٠

ویروس کامپیوتری شناخته شده است

. سایر و یروسها م یتوانند با ضرب کردن برنامه ی ا پاک کردن/ محتوای گرداننده د یسک سخت به کام پ یوترتان ضرر برسانن د . ب یش از ٠٠٠.

ویندوز

:

سیستم عامل ی ا ست که در سال ١٩٨٣ توسط م ا یکروسافت معر فی

شد

و به عنوان سیستم

عاملی مستقل اجرا م یشوند

صفحه نمایش و یک ابزار ورودی مانند ماوس بکار برده میشود

( Windows ) ویندوز. ویندوز یک مح یط رابط کاربر گرا ف یک ی چند و ظ یفه ا ی است که بر ر و ی( Workgroups Windows for کامپیوترهای مبتنی بر داس ( ویندوز. در و یندوز فهرستها ی گز ینشی نواح ی پنجره ا ی رو ی.

:

NT ویندوز

Windows NT

وابسته نبو د

یک سیستم عامل چند وظیفه ای ، ٣٢ بیتی با ویژگیهای شبکه ساز ی ،

. سیستم عاملی که در سال ١٩٩٣ توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردید. MN-DOS بر خلاف نگارشه ا ی اول یه و یندوز به وجود س یستم عاملWindows NT

چند پردازش ی و ام ن یتی م یباشد

و همچنین

کامپیوترهای چند پردازنده ا ی به اجرا در م ی آید و تا ۴ گ یگا با ی ت حافظه

مجازی را پشتیبانی میکند

. این س یستم عامل بر ر و ی سخت افزار ه ا ی متنوع یDEC Alpha AXP از جمله سیستمهای ٨٠٨۶ و ٨٠۴٨۶ پنتیوم اینتل و.

پنتیوم

:

پردازنده پنت یوم در سال ١٩٩٣ توسط ا ینتل معرفی شد

گروه از پردازنده پن ت یوم ۶٠ و ۶۶ مگا هرتز

میکند

مگا هرتز ، ١٢٠ مگا هرتز، ١٣٣ م گا هرتز ، ١۶۶ مگا هرتز و ٢٠٠٠ مگا هرتز

٢١٨ دستور در

٣ م یلیون ترانز یستور تشک یل شده

است

. سرعت پالس ساعت ا ی ن( و با منبع تغ ذ یه ۵ ولت کار) بعد از آن پردازنده ه ا ی پنت یوم د یگری با سرعت ٧۵ مگاهرتز ، ٩٠/ تولید شدند . پنتیوم ١٣٣ مگا هرت ز ی به عنوان مثال م یتوانست ٩/ ثانیه را اجرا کن د . پردازنده پنت یوم از ٢.