X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی

شماره چهارم دوره چهارم

ترجمه

. اول مرداد ١٣٨٤لیلا خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه تهران

برای توصیف داده طراحی شده است و بر آنچه ازنوع داده است

بر ای نمایش داده طراحی شده است و بر چگونگی

نمایش داده تمرآز دارد

(XML: Extensible markup language)". "ایکس.ام.ال(HTML: Hypertext Markup Language) ". تمرآز دارد. "اچ.تی.ام.ال.

"

ایکس.ام.ال." چیست؟

زبان نشانه گذاری گسترش پذیر است

. Extensible markup language "ایکس.ام.ال." مخفف

تعاریف عمده

"ایکس.ام.ال." و "اچ.تی.ام.ال."

"

طراحی شده است

ایکس.ام.ال." جانشینی برای "اچ.تی.ام.ال." نیست . "ایکس.ام.ال." برای توصیف داده و "اچ.تی.ام.ال." نمایش داده

"

ممکن است درک آن سخت باشد اما

اطلاعات ایجاد شده است

<note>

<to>Tove</to>

<from>Jani</from>

<heading>Riminder</heading>

<body>Don’t forgout me this weekend</body>

</note>

ایکس.ام.ال." برای انجام دادن آاری طراحی نشده است"ایکس.ام.ال." آاری انجام نمی دهد . "ایکس.ام.ال." برای ساخت، ذخیره و ارسال. مثال زیر یک سند "ایکس.ام.ال." را نشان می دهد:

دارد ،همچنین یک گیرنده و یک فرستنده اطلاعات دارد اما هنوز

این سند آاری انجام نمی دهد

نرم افزاری برای ارسال، دریافت یا نمایش آن بنویسد

(body) و یک بدنه (header) این یادداشت یک سرصفحه. درواقع اطلاعات ساده پیچیده شده در برچسب های "ایکس.ام.ال." است وفرد باید یک.

"

ایکس.ام.ال." مستقل و گسترش پذیر است

برچسب ها در

نشانه گدذاری اسناد

<p>,<h1

"ایکس.ام.ال." از پیش تعریف شده نیست وشما باید برچسب های خود را ابداع آنید .برچسب هایی آه در"اچ.تی.ام.ال." استفاده شده اند و ساختار اسناد "اچ.تی.ام.ال." از پیش تعریف شده اند . مثل <

در توسعه آینده وب به احتمال خیلی زیادی از

"ایکس.ام.ال." برای توصیف داده استفاده خواهد شد ، در حالی آه

"

اچ.تی.ام.ال." برای فرمت و نمایش داده ها استفاده خواهد شد.

سرعت توسعه استانداردهای

است

بود

"ایکس.ام.ال." و سرعت انطباق تهیه آنندگان نرم افزارها با این استانداردها تعجب آور. نویسنده معتقد است آه "ایکس.ام.ال." برای آینده وب به اندازه "اچ.تی.ام.ال." آه پایه وب بوده است مهم خواهد. "ایکس.ام.ال." مهمترین ابزار برای آاربرد درست داده و انتقال داده خواهد بود.

"

ایکس.ام.ال." چگونه استفاده خواهد شد

"

توانید از

نیازمند هیچ تغییری در

ایکس.ام.ال." می تواند داده را از "اچ.تی.ام.ال." جدا آند و در فایل "ایکس.ام.ال." ذخیره نماید . در این شیوه شما می"اچ.تی.ام.ال." برای نمایش و تنضیمات صفحه استفاده آنید و مطمئن باشید آه تغییر در داده ای زیربنایی"اچ.تی.ام.ال." شما نیست.

(XML) .

مقدمه ای بر ایکس.ام.ال

www.eMarketingway.ir

؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١

- ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم؟

www.eMarketingway.ir

استفاده از مطالب این کتاب الکترونیکی با درج منبع و

امکان پذیر است

. eMarketingway.ir آدرس

www.eMarketingway.ir

؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١

- ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم؟

How To Increase Traffic?

Chuk McCullough :

نویسنده

eMarketingway.ir :

مترجم

١

- مقاله، مقاله، مقاله!

اگر بخواهم یکی از عوامل واقعاً مؤثر در افزایش

ترافیک وب سایت را نام ببرم، مطمئناً آن

عامل،نوشتن مقاله و درج آن در وب سایت است

.

یکی از راه های ایجاد ترافیک در وب سایت، نوشتن

مقاله است

قرار می دهم، ولی عمده فعالیت من در وب سایت

خودم برای افزایش میزان ترافیک،بر این روش متمرکز

است

. البته سایر روش ها را هم مورد بررسی.

حتماً می پرسید

تأثیر بسیارخوبی در جلب بازدید کننده دارد، اما

بسیاری از افراد از نوشتن مقاله می ترسند

"چرا مقاله؟". زیرا نوشتن مقاله.

تعجب نکنید

موضوع مورد بحث نمی دانند یا دستور زبانشان چندان خوب نیست، و یا املای کلمات

را به درستی بلد نیستند

!بعضی ها واقعاً می ترسند، چون فکر می کنند به اندازه کافی درباره.

www.eMarketingway.ir

؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١

- ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

٢

- لینک وب سایت های دیگر را در سایت خود قرار دهید.

پیدا آردن سایت هایی آه مخاطبانشان به موضوعات سایت شما علاقه مندند، آار

وقت گیری است، پس از این مرحله باید دید آه آیا این سایت ها لینک رایگان به

سایت های دیگر عرضه می آنند یا نه

آه آیا تمایل دارند در سایت شما لینک بگذارند

. سپس باید با آنها تماس بگیرید و از آنها بپرسید.

و این هم بهان ههای مختلف افراد برای امتناع از جستجوی لینک در سایت های دیگر

:

١

. این آار وقت زیادی می گیرد.

٢

زحمت یکی از آنها جواب می دهد

. اگر خیلی خوش شانس باشم، از هر ۵ سایتی آه به آن مراجعه می آنم، به.

٣

پایینی دارند

. سایت هایی آه با رغبت لینک خود را در اختیار افراد می دهند، اغلب ترافیک.

۴

می آند

. تعداد مراجعین سایت من از طریق این لینک ها به زحمت از چند نفر تجاوز.

۵

. از لینک های دوطرفه متنفرم.

www.eMarketingway.ir

؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

و اما پاسخ من به این بهانه ها:

١. هر روز ٣٠ دقیقه را به جستجوی تمام سایت هایی که می شناسید بگذرانید.

اگر این کار را ادامه دهید، خیلی زود از نتیجه حاصله متعجب خواهید شد.

ممکن است بعضی روزها فقط یک سایت پیدا کنید، اما چه بسا روزهای دیگر

خوش شانس بوده، سایتی با دهها لیست حاوی لینک پیدا کنید. کافی است

هرکدام از این لینک ها را به دقت بگردید و لینک های مناسب را ذخیره کنید.

٢. احتمال اینکه خیلی از سایت ها درخواست شما را قبول نکنند زیاد است. اما

اگر هیچ گاه از آنها تقاضا نکنید، از پاسخ مثبت یا منفی آنها مطلع نمی شوید.

فاکتورهای زیادی وجود دارد که شانس شما را در به دست آوردن لینک افزایش

می دهد.

٣. خیلی وقتها مشکل دیگری پیش می آید؛

سایت های پر ترافیک غالباً انتظار دارند که

سایت شما برای آنها تبلیغ کند و حتی در

برخی موارد می خواهند سایت شما از نظر

ترافیک با آنها ه مسطح باشد.

همواره چند نکته را در نظر داشته باشید:

سایت های کوچک همیشه کوچک باقی

نمی مانند و با افزایش ترافیک آنها مراجعین

بیشتری خواهید داشت. نکته ی دیگر اینکه

اگر از این سایت ها لینک قبول کنید، در مدت

زمانی کوتاه صدها لینک خواهید داشت. اگر

هر سایت در هر روز فقط یک بازدیدکننده

برای شما داشته باشد، پس از مدتی این

میزان به صدها بازدیدکننده تبدیل می شود و

به یاد داشته باشید که همه این کارها به

رایگان صورت گرفته است.

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

۴. پاسخ این مورد درست مانند قبلی است. مزیت دیگر این لینک ها افزایش

رتبه ی سایت شما در موتورهای جستجو است.

۵. صفحه ای برای لینک های خود ایجاد کنید و در این صفحه لینک های مفید برای

سایت های دیگر را قرا ردهید. جایی هم برای لینک های دوطرفه در این صفحه

در نظر بگیرید. صفحه لینک ها را در جایی قرار دهید که افراد بیشتری بتوانند

آن را ببینند.

برخی وب سایت های بزرگ برای توجه به درخواست لینک شما به یک طرح گرافیکی

یا یک لینک روی صفحه ی اصلی سایت تان نیاز دارند. من معمولاً به این سایت ها

مراجعه نمی کنم و به سایت دیگری می روم، مگر اینکه لینک های آنها به مطالب صفحه

اصلی سایت من ارزشی اضافه کنند و اگر خیلی خوش شانس باشم از ترافیک این

سایت ها استفاده می کنم. می توانید مدتی این روش را امتحان کنید. در صورت راضی

نبودن از عملکرد آن، کافی است طرح گرافیکی را پاک کرده و به این ترتیب این وب

سایت ها هم می فهمند که باید لینک شما را پاک کنند. این کار ارزش یک بار امتحان

کردن را دارد.

اگر از زاویه ای دیگر به مساله نگاه کنید، با فروش تبلیغات در سایت، شما در ازای پول

قسمتی از بازدیدکنندگان وب سایت خود را از دست می دهید. در تبادل لینک، تعدادی

از مراجعین به سایت را می فروشید، اما در عوض ترافیک قابل ملاحظه ای به سایت

خود می آورید. البته عموماً پول های به دس تآمده صرف بازگشت این ترافیک می شود.

بنابراین فرقی نمی کند که از یک تبلیغ روی صفحه ی شخصی استفاده کنید.

از اینها گذشته، اگر سایت شما به انداز هی کافی جالب باشد، مراجعه کنندگان سایت

را تا مدت ها سرگرم می کنید و در صورت ادامه داشتن این رابطه، آنها از لینک های

شما هم دیدن می کنند.

به نظرم پاسخ تمام عذر و بهانه ها را داده ام. حال ببینیم که چطور می توانید شانس

خود را در به دس ت آوردن لینک سایت های دیگر افزایش دهید.

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

در قدم اول باید کیفیت محتوای وب سایت خود را بالا ببرید. نباید انتظار داشته باشید

که ترکیب نامنظم تبلیغات بنری در یک صفحه، افراد را وادار کند که در سایت شما

لینک بگذارند و برعکس. در این صورت لینک شما هیچ ارزشی برای سایت آنها ندارد.

در قدم بعدی باید ایمیل خود را شخصی کنید. وقتی

را به بازدید از سایت آنها اختصاص داده، مطالب مورد

علاقه ی خود را پیدا کنید. با مسؤولین سایت تماس

بگیرید.

گروه یا صفحه ی مخصوصی پیدا کنید که با مطالب

سایت شما جور باشد. می توانید در ایمیل خود به

این صفح ه مخصوص اشاره کنید. اگر این سایت ها

احساس کنند که ایمیل شما یک ایمیل عمومی

است، به سرعت آن را پاک می کنند. من در مورد

سایت خودم، این کار را می کنم.

آخرین راه، استفاده از برنامه های اتوماتیک برای

ایجاد صفح ههایی با مت نهای از پیش تعریف شده و

فرستادن آنها با ایمیل های اتوماتیک است. این

برنامه های اتوماتیک، خود سایت مورد نظر را پیدا

می کنند.

موتورهای جستجو اغلب این روش را می شناسند و سایت هایی را که از این راه

ترافیک جذب می کنند مورد مؤاخذه قرار می دهند.

سؤال منطقی بعدی، چگونگی پیدا آردن سایت هایی است آه به شما لینک بدهند.

من پیشنهاد می آنم، سایت هایی را پیدا آنید آه به رقبایتان مرتبط می باشند.اگر آنها

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

مشتاقند به سایت های رقیب لینک بدهند، حتما از نمایش لینک خود در وب سایت من

استقبال خواهند آرد.

من اغلب از این منبع سودمند استفاده می آنم:

http://www.marketleap.com/publinkpop

در این سایت مطلع می شویدآه چه سایت های مشهوری به چه سایت هایی

مرتبطند.

خود و سایت های رقیب را وارد آنید. سپس URL ، به محض وارد شدن به این سایت

آلیک آنید. به این ترتیب موقعیت شما در مقایسه با “Generate Report” روی دآمه ی

دیگران مشخص می شود.

روش دیگر، این است آه می توانید برای دامنه موتورهای جستجو روی نتایج آلیک

HotBot آنید. به این معنی آه، اگر نتیجه ٢٠٠ لینک به یک سایت و لیست آن در

HotBot وجود دارد؛ آافی است روی این رقم آلیک آنید و به طور خودآار در جریان نتایج

قرار می گیرید. سپس از هر آدام از این سایت ها را بازدید آرده، اطلاعاتی درباره آنها

آسب آرده، ایمیلی به صاحب سایت بفرستید.

با به آار بردن این روش تا مدت ها سرگرم خواهید بود.

آلام آخر اینکه، قرار دادن لینک سایت های دیگر در سایت شما، فواید زیادی به دنبال

دارد، فقط هیچ وقت به بهان ههای بیهوده اجازه ندهید شما را از هدف های تان دور آنند.

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

٣

-موتورهای جستجوی مخصوص

همه ما از این موضوع آگاهیم آه برای به دست آوردن ترافیک هدفمند رایگان در سایت

خود، باید در موتورهای جستجو تبلیغ آنیم. اما چطور می توان این آار را انجام داد ؟

من تجربه هایی را آه به هنگام تبلیغ سایت های خود به دست آورده ام، برای شما

بیان می آنم. برای آسب برخی ازاین تجربه ها باید مبالغی هزینه آنید، اما مطمئن

باشید ارزش این هزینه را دارد. ابتدا باید برآورد آنید آه از عهده تامین مخارج احتمالی

بر می آیید؛ جالب است بدانید اآثراین روش ها خیلی زود تمام هزینه ها را جبران

می آنند.

Looksmart

قطعا نتیجه می گیرید. looksmart از اضافه آردن نام سایت خود در لیست

وخیلی های دیگر AOL ،Altavista ،msn ،Excite دایرآتوری این سایت، توسط

مورد استفاده قرار می گیرد.

این سایت دو امکان انتخاب به شما ارائه می آند، پذیرش سریع و پذیرش

ابتدایی.

پذیرش سریع مبلغی حدود ١٩٩ دلار برای شما هزینه دارد و دراین

تضمین می آند آه دوروز پس از عقد قرارداد نام سایت شما ،looksmart ، روش

را به لیست اضافه آند. پذیرش ابتدایی، ٩٩ دلار هزینه دارد، اما فرمان ثبت نام

شما در لیست، هشت هفته پس از عقد قرا رداد است. من از هر دو روش فوق

استفاده آرده ام، اما با اطمینان می گویم آه روش سریع،” بسیار“ موثر است.

ممکن است به هزینه بالای آن فکرآنید، اما باورآنید حجم ترافیکی آه در هشت

هفته روش دوم، ازدست می دهید، این مبلغ را جبران می آند.

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

Google

تاآنون بیشترین ترافیک را برای وب سایت من به همراه آورده است. Google

نام سایت شما را Google به نظر می رسد یک ماه یا بیشتر طول می آشد تا

وارد لیست خود آند؛ و در ضمن بر طبق میزان شهرت سایت ها این آار را انجام

می دهد. تصور می آنم آه این سایت برای پیدا آردن سایت های دیگر، لینک های

صفحات را دنبال می آند.

به دست آورده ام، Google من بیشتر لینک های صفحات سایت خود را از طریق

به تاز هگی سایت خدمات ،Google . این موتور جستجو واقعا آارساز است

را روانه بازارآرده است. من از این سایت برای Google Adwords تبلیغاتی به نام

تبلیغ سایت جدیدم استفاده آردم؛ نتیجه واقعا خارق العاده بود.

این سایت ها مستقیما بر روی احساسات افراد انگشت می گذارند.

مختلف، پول می پردازید؛ وقتی آسی این ( keywords ) شما برای آلمات آلیدی

جستجو می آند، تبلیغات شما در سمت راست Google آلمات آلیدی را در

صفحه ظاهر می شود. نوع و تعداد آلمات، مدت نمایش تبلیغات و مبلغ پرداختی

آاملا تحت آنترل شما است.

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

به عنوان مثال، من آخرین تبلیغ سایتم را، برای افزایش میانگین آلیک ها، سه

بار تغییر داده ام. با این تغییرات، به راحتی در می یابید آه آدام تبلیغ،

بازدید آنندگان بیشتری را به سایت شما می آشاند.

بسیاری از صاحبان وب سایت ها از این روش راضی هستند و می توانم بگویم،

امتحانش نه تنها ضرری ندارد بلکه بسیار پرفایده و موثر می باشد. لینک زیر

اطلاعات بیشتر در این زمینه در اختیار شما قرار می دهد.

https://adwords.google.com/Adwords/welcome.html

Inktomi

و خیلی های دیگر Hobot ,iwon ,msn ,Aol . خدمات این سایت، پولی هستند

از این سایت استفاده می آنند.

خدمات آنها تنها ٣٠ دلار هزینه دارد وبه مدت ۴٨ ساعت، شما را تحت پوشش

قرار م یدهند. در این مورد، شما آلمات آلیدی مختلف را برای به دست آوردن

رتبه ی بهتر در موتورهای جستجو، تجربه می آنید. من به این سایت علاق هی

زیادی دارم. این برنامه را می توانید درآدرس زیر ببینید:

http://www.positiontech.com/inktomi

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

Yahoo!

بزرگترین رتبه را بین موتورهای جستجو دارا است. بیشتر گروه های ،Yahoo

تجاری این سایت، خدمات سریع شغلی خود را با مبلغ ١٩٩ دلار ارائه می آنند.

من برای سایت جدیدم از این خدمات استفاده آردم وپس از دو روز وارد لیست

آار چندان آسانی نیست، زیرا آنها همه چیز yahoo شدم. عضوشدن در لیست

را به دقت محاسبه می آنند.

نکاتی آه به نظر من مفید هستند عبارتند از:

-

برای این سایت، محتوا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

-

لینک برای تماس با شما.

اطلاعات مربوط به چگونگی تماس با سایت شما در هر صفحه، یا دست آم یک

-

آدرس وشماره ی تلفن تماس با شما.

-

طراحی با آیفیت بالابا قابلیت بارگذاری سریع .

-

لینک های درست.

Altavista

من چیز زیادی درباره این موتور جستجو نمی دانم. شاید بهترباشد به جای

اقدام آنید. looksmart استفاده مستقیم ازاین سایت ازطریق لیست

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

Excite

می توانید ترافیک زیادی به Excite خدمات این سایت با تاخیر عرضه می شوند. با

سایت خود بیاورید، اما عضو شدن در یک لیست جدید، حتی از طریق لیست

آار سختی است. ،looksmart

Dmoz.org

بسیاری افراد وبسیاری از موتورهای جستجو با ترافیک بالا، از این دایرآتوری

استفاده می آنند. عضو شدن درلیست این سایت فواید زیادی دارد. فقط باید

بتوانید گروه مناسب را پیدا آرده، مقدمات آار را فراهم آنید.

می توانید از سایت های دیگر موجود در لیست خود، استفاده آنید. از شلوغ

آاری و اغراق درباره فروش خودداری آنید، در این صورت از ورود شما به لیست

جلوگیری می آنند. با اندآی تلاش و پرداخت هزینه ها، ترافیک زیادی به سایت

شما وارد می شود.

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

۴

- تبلیغات سایت خود را ازطریق موتورهای جستجو انجام دهید:

- ازنظر بسیاری افراد، عضوشدن در لیست موتورهای جستجو ی مهم، اهمیت زیادی

دارد. همچنین از نظر این افراد، سایت شما، برای برخورداری از ترافیک فراوان، باید در

صفحه اول یا دوم لیست موتورهای جستجو باشد. متاسفانه از نظربرخی این آاربه

خود؛ فقط URL وتباه آردن (submit) معنی صرف نظر آردن از ابزارهای مجانی پذیرش

برای ده هزار موتور جستجو است.

آلیک آرده ودیگر همه چیز خود به خود انجام می شود. روز “ Go ” اما آافی است روی

بعد با تعداد زیادی خریدار مواجهید آه برای خرید محصولات وخدمات شما کاملا" آماده

هستند.

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

مشکل دیگری آه وجود دارد این است آه بسیاری از ما راه های دستیابی به رتبه بالا

را در موتورهای جستجو نمی دانیم. بدتر از این خیلی ازما نمی دانیم آه باید به آجا

مراجعه آنیم.

قبل از هر چیز باید اطلاعات لازم را در مورد موتورهای جستجو آسب آرده، سپس با

یک برنامه ریزی دقیق به ارئ ه تبلیغات از طریق آنها اقدام آنید.

افراد،دیدگاه های نادرستی درباره این روش تبلیغ دارند. مطمئنم، همه شما، با این

نظریات آشنایی دارید. بنابراین با بیان دوبار هی همه آنها، شما را خسته نمی آنم.

بیایید یک مورد رایج را با هم بررسی آنیم :

به سایت های مشهور است وبا وجود میلیون ها سایت رقیب، افراد واقعا وقت

خود را تلف می آنند .

همواره ١٠ جایگاه اول نتایج حاصل از جستجو در موتورهای جستجوگر، متعلق

شاید این مطلب تا حدی درست باشد،اما را ههای زیادی برای مقابله با یان موضوع

وجود دارد. یک راه،ارائه آلمات آلیدی مختلف است. بیشتر وب گردها، به هنگام

جستجو ی یک سایت، ٢،٣ و ۴ آلمه یا عبارت را جستجو می آند. با وجود میلیون ها

افراد سعی می آنند با آزمایش ،keyword نتیجه ساختگی برای آلمات دارای یک

آلمات آلیدی مختلف درزمان آوتاه به بهترین نتیجه دست پیدا آنند.

اگر آلمات آلیدی پیشنهادی وب سایت شما رده پایین تری در آلمات آلیدی معروف

داشته باشد، یعنی افراد به هنگام جستجوی سایت شما به هیچ وجه، سایت معروف

دیگری را نیابند، برای رسیدن به رتبه های اول، رقبای آمتری دارید.

افراد آمتری این آلمات آلیدی را جستجو خواهند آرد، اما به نظر من رتبه دهم در یک

جستجوی آماتور بهتر از رتبه هزار در جستجوی آلمات آلیدی مشهور است.

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

به عنوان نمونه می توانم آارهایی را آه در مورد سایت جدیدم انجام دادم؛ بیان آنم:

من به دنبال افرادی بودم آه محتوای سایت برای شان از اهمیت زیادی

برخوردارباشد.

این نتایج را در بر داشت: Altavista.com یک جستجوی سریع در

١١٩٠٠٣٧٠ صفحه موضویی

-

٣۴۵٢٨٧ صفحه موضوعی رایگان

-

١١۵ صفحه سایت موضوعی رایگان

-

می بینید آه با تمرآزدقیق روی موضوع، چگونه رقابت آ سان تر می شود. توجه به این

موضوع، ترافیک زیادی را به سایت من سرازیر آرده است.

نکته دیگری آه اغلب(خصوصا درمورد وب سایت های معروف) شاهد آ ن هستیم،

استفاده از جملات آامل در جستجو است: ”چگونه می توانم، صفحات موضوعی رایگان

برای وب سایتم پیدا آنم؟“

تنظیم برنام ها ی مبتنی بر عبارات و جمله های آامل، یکی از عوامل یاری آننده شما

برای به دست آوردن رتبه بهتر هستند.

همچنین باید توجه داشته باشید آه هر صفحه از سایت شما منطبق بر آلمات آلیدی

خود، تنظیم شده باشد.

تیتر صفحه اصلی سایت را به تمام صفحات دیگرمنتقل آنید؛ به طور ی آه هر صفحه

مانند صفحه اصلی به نظر بیاید.

به عنوان مثال می توانم در وب سایت خود صفحه ای با تیتر زیر ساختم:

” چطور میتوانم وب سایتی متعلق به خود داشته باشم؟“

شرط می بندم، نمی توانید حدس بزنید آه چه تعداد از این صفحه ار وب سایت من

دیدن آرده اند؟!

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

برنامه های الحاقی درآن صفحه اآتفا (keyword) اگر فقط به آپی آردن آلمات آلیدی

می آردم (من قبلا این آاررا آرده ام)، چنین موفقیتی نصیبم نمی شد.

به هنگام انجام این آار، باید دقت آنید آه ت کتک صفحات شما، مستقل باشند، سپس

هر آدام از این صفحات را جداگانه به موتورهای جستجوی اصلی معرفی آنید.

می توانید این آاررا در مورد آرشیو خبرنامه، مقالات، نامه های فروش انجام دهید و هر

ازچند گاهی یک صفح هی جدید به آنها اضافه آنید.

نکته ی آخر این آه، برای آموختن روش آار با موتورهای جستجو، باید زمان آافی صرف

آنید.

۵

- موتورهای جستجو- پرداخت هزینه ها برای رتبه ی بهتر.

موتورهای جستجوی پولی، راه موثری برای جذب ترافیک هدف مند و مناسب به وب

سایت شما هستند.

موتورهای جستجوی معمولی، تنها نام و بسایت شما را ثبت آرده، چندین هفته یا

چندین ماه طول می آشد تا شما را وارد لیست خود آنند و با این حال هیچ تضمینی

وجود ندارد آه وب سایت شما در هزار صفحه اول نتایج حاصل از جستجو باشد.

مزیت موتورهای جستجوی پولی، این است آه شما می توانید در مدت چند دقیقه یا

چند روز در ١٠ لیست بالای جدول قرار بگیرید.

پس از ثبت نام و بسایت وپرداخت مبلغ مورد نظر، می توانید آلمات آلیدی جدیدی

اضافه آرده، یا مبلغ مناقصه را بالا برده، سپس نتیجه را مشاهده آنید.

روش آار به این ترتیب است آه شما روی میانگین تعداد آلیک ها مناقصه

برگذارمی آنید، یعنی به ازای هر آلیک در و بسایت خود، مبلغی پرداخت می آنید. به

Goto.com در Beanie Babie عنوان مثال، اگر می خواهید جایگاه خوبی در لیست

۶١ .$ وبرای رتبه ی ١٠ لیست ٢٧ .$ پرداخت می آنید. اگر ، داشته باشید، برای رتبه ١

٠ $ پرداخت آنید. / با لیستی در صفحه اول مرتبط هستید، می توانید ٠۶

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

به این نکته توجه آنید آه هر آسی در هر زمانی می تواند قیمتی بالاتر از شما پیش

نهاد آند، پس برای آنکه همیشه رتبه خوبی داشته باشید باید هر ازچند گاهی رتبه

وب سایت خود را آنترل آنید.

بهترین راه آارآردن با این موتورهای جستجو تهیه آلمات آلیدی مختلف و استفاده از

ترآیبات مختلف آنها است. درحقیقت شما با صرف هزینه ای آم، آلمات آلیدی

گوناگونی را آزمایش آرده، و وقتی مشتریان، جمله یا آلمه ای را به غلط تایپ

می آنند، از پیدا آردن موضوع مورد نظر ناامید نمی شوند.

ممکن است دسترسی به این آلمات آلیدی روزها یا حتی هفته ها طول بکشد، اما

واقعیت این است آه شما یک مشتری بالقوه دارید آه برای به دست آوردن آن، حتی

یک پنی هم خرج نکرده اید.

یکی از معروف ترین موتورهای جستجوی پولی است وترافیک بسیار زیادی Goto.com

به سایت شما می آورد.

این است آه به دلیل معروف بودن بیش از حد و ترافیک زیاد، Goto مشکل عمده ی

برای دستیابی به آلمات آلیدی مشهور، باید مبالغ زیادی را پرداخت. برخی آلمات

آلیدی فقط برای یک آلیک، چندین دلار یا بیشتر قیمت دارند!

به این ترتیب خیلی زود بودج هی تبلیغات خود را مصرف می آنید.

در آلام آخر، چندین موتور جستجوی پولی را آه با صرف پول آم می توانید از آن ها

استفاده آنید به شما معرفی می آنم.

HootingOwl

RocketLinks

Search Hound

Win4Win

Kanoodle

7search

www.eMarketingway.ir ؟ چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

info@eMarketingway.ir

www.eMarketingway.ir

٠٢١ - ٠٢١ فکس : ٨۵٠٠٢۴٣ - تلفن تماس : ٨۵٠٠٢۴۴

دوستان گرامی ،

امیدواریم کتاب الکترونیکی

شما قرار گرفته باشد.

پیشنهادات و راهنمایی های شما برای ما بسیار ارزشمند می باشد. صمیمانه

امیدواریم ما را از انتقادات و پیشنهادات خود بی نصیب نگذارید.

چگونه ترافیک سایت را افزایش دهیم مورد توجه و استفاده

با آرزوی موفقیت برای شما در کسب و کارتان

علی حریری – شروین رجبی

info@eMarketingway.ir

واحد مهندسی تحقیقات و توسعه بازار

شرکت اطلاع رسانی همکاران سیستم

www.eMarketingway.ir

1

Crouz Security Team

به نام خدا

HTTP

(

Clients & Servers) یک راهنمای کاربردی برای نوشتن مشتری و سرویس دهنده

به شما امکان نوشتن مرورگرهای وب،

HTTP یک پروتکل شبکه ساده و قوی برای وب است. دانستن شیوه کاربرد و کارایی HTTP

سرورهای وب، صفحه های دانلود خودکار، چک کننده های لینک و بقیه ابزارهای مفید را میدهد

.

Clients

برای شروع

) HTTP توضیح می دهد و جزئیات نوشتن مشتری و سرویس دهنده HTTP این متن آموزشی به سادگی در مورد ارتباط باHTTP . آشنا می کند "Socket Programming" را به شما آموزش می دهد. همچنین شما را با کلیات (& Servers

کاملا کافی و ساده است

. "Socket Programming"

استفاده می کنید در غیر این صورت اول باید آن را یاد بگیرید

و نیمه دوم در مورد نیازمندی های به وجود آمده و امکانات جدید آن بحث می کند

. نیمه اول CGI را می خوانید احتمالاً از Method هنگامی که شما این. HTTP این متن در مورد پایه ها و کلیات 1,0

را توضیح نمی دهد بلکه کلیات و چارچوبی از آن را توضیح می دهد تا دریابید به چه طریق نیازها

HTTP این متن تمامی جزئیات 1,1

بر آورده می شوند و در صورت نیاز کجا می توانید اطلاعات بیشتر به دست بیاورید

قبل از شروع دو پاراگراف زیر را با دقت مطالعه کنید

. HTTP از طریق:

<LECTURE>

و یا سایر برنامه های شبکه نیازمند دقت بیشتر نسبت به نوشتن برنامه برای یک سیستم است

شما باید طبق قوانین استاندارد شده حرکت کنید

نمی گیرید

برنامه ی بد برای سیسم خودتان موجب تلف شدن منابع خودتان میشود میشود که شامل زیر می شود

(به نظر شما چرا؟)! HTTP نوشتن(برنامه بنویسید)،در غیر این صورت کسی شما را درک نمی کند و مورد توجه قرار. ولی از همه چیز مهم تر بار مسئولیتی است که با نوشتن برنامه برای سیستم های دیگر متوجه شما میشود . نوشتن یک:

CPU time, bandwidth, memory

نوشتن یک برنامه شبکه بد باعث تلف شدن منابع مردم دیگر و نوشتن یک برنامه واقعاً بد باعث تلف کردن منابع هزاران نفر در یک

زمان می شود

کارایی و بهره کمتری نسبت به یک برنامه نویسی مرتب و از روی اصول خواهد داشت

دیگران احترام بگذارید

! برنامه نویسی در هم و برهم و نامرتب شبکه از طریق استاندارها می تواند اصلاح شود. ممکن است مطمئن تر شود ولی. بنابراین با دقت و مودب باشید و به نظرات.

قبل از اینکه بدانید چه می کن ید دچار وسوسه نشوید تا برنامه هایی بنویسید که به طور خودکار لینک های وب را دنبال می کنند

.(

Robots & Spiders)

این برنامه ها می توا نند مفید واقع شوند ولی یک روبات که بد نوشته شده یکی از بدترین نوع برنامه ها بر روی وب است

کورکورانه به تعداد لینک ها می افزاید و به سرعت منابع یک سرور را به یغما می برد . اگر خواستید برنامه ای مثل یک روبات بنویسید،

به لینک زیر مراجعه کنید:

2

. به طورCrouz Security Team

http://info.webcrawler.com/mak/projects/robots/robots.html

ممکن است در آنجا برنامه مورد نظر شما موجود باشد و اگر هم می خواهید خودتان بنویسید به سه لینک زیر سر بزنید:

http://info.webcrawler.com/mak/projects/robots/guidelines.html

http://info.webcrawler.com/mak/projects/robots/norobots.html

http://info.webcrawler.com/mak/projects/robots/exclusion.html

</LECTURE>

حال شروع به کار می کنیم.

چیست؟

HTTP

یک پروتکل شبکه برای انتقال مجازی تمامی فایل ها و انواع داده ها

"Hypertext Transfer Protocol" مخفف عبارت HTTP

است . این داده ها (

جای

میگیرد (و این متن از شرح بقیه حالت ها صرف نظر می کند).

محسوب می شود، زیرا مرورگر درخواست خود را به سرویس دهنده (

به درخواست او پاسخ می دهد . پورت استاندارد و (

World Wide Web) که مجموعا منابع نامیده می شوند) بر روی شبکه تار عنکبوتی جهانی With all EXT)TCP/IP Sockets بر روی HTTP عکس ها، نتایج فرم ها و یا هر چیز دیگر باشد . معمولا ،HTML میتوانند شامل صفحاتHTTP Client) HTTP یک مرورگر وب نوعی مشتریWeb Server) یا وب سرور می فرستد و وب سرور (HTTP Server) HTTP

پورت 80 می باشد . بر روی این پورت منتظر درخواست ها می ماند (البته می تواند از هر

پورت دیگر نیز استفاده کند).

HTTP پیش فرض برای سرویس دهنده

ها چیستند؟

Resource

مشخص

URL توده ای از اطلاعات است که توسط Resource علاوه بر انتقال فایلها، برای انتقال منابع نیز به کار می رود، یک HTTP

و به سرور منتقل می شود.

یک ،

سند که قابل دسترسی به زبان های گوناگون است و یا چیزهای دیگر باشد.

برای سادگی بیشتر می توانید منبع را مشابه فایل در نظر بگیرید ولی با حالتی عمومی تر، به عبارت دیگر ،

یا فایل و یا خروجی اسکریپت از طرف سرور می باشند. ،

CGI بیشترین نوع منابع، فایل ها هستند ولی یک منبع می تواند : نتایج تولید شده توسط یک تولید کننده، خروجی ی ک اسکریپتHTTP در هنگام یادگیریHTTP تقریبا تمامی منابع

:

HTTP ساختار چگونگی انجام مذاکرات

یک

خود را از طریق آن ارتباط می فرستد. (

خواسته

پیغام های درخواست و پاسخ مشابه هم

میباشند و هر دو از کلمات انگلیسی تشکیل شده اند. هر دو شامل:

HTTP استفاده می کند . مشتری (Client-Server) از مدل مشتری-سرویس دهنده HTTP ، مشابه اکثر پروتکل های شبکهRequest Message) با سرویس دهنده برقرار می کند و درخواست (Connection) ارتباطResource معمولا شامل Response Message) را به مشتری برمی گرداند (Response Message) سپس سرور پیغامی حاوی پاسخFormat . شده توسط مشتری است )! بعد از پاسخ به درخواست، سرور ارتباط را قطع می کند

- خط آغازین

3

Crouz Security Team

Header Line

- یک خط خالی

- و پیام اختیاری (مثل یک فایل و یا نتایج فرم یا خروجی فرم).

- یک و یا چند

در زیر ساختار کلی آنرا می بینید:

Example Code

<initial line, different for request vs. response>

Header1: value1

Header2: value2

Header3: value3

<optional message body goes here, like file contents or query data;

it can be many lines long, or even binary data $&*%@!^$@>

و

دارای ارزش 13 و 10 هستند (توجه داشته باشید در سیستم های مختلف شاید این مقادیر تغییر کند).

CR تنظیم شوند (یعنی از پایان یک خط به متن به آغاز خط بعدی منتقل شوند ). در اینجا CRLS باید به ترتیب Headers و Initial خطوطASCII کدهای LF

آغاز کردن خط درخواست:

از یکدیگر جدا می شوند:

Space خط آغازین برای درخواست و عکس العمل متفاوت است. خط درخواست دارای 3 قسمت است که با

در حال استفاده

HTTP درخواستی و نسخه Resource آدرس محلی ،(Get Post Head) یک روش درخواست

مانند:

Example Code

GET /path/to/file/index.html HTTP/1.0

4

Crouz Security Team

توجه:

را بده به من !

" روش های دیگر Resource" : متداولترین روش مورد استفاده است که به زبان خودمانی به سرور می گوید GET

هستند که در آینده در مورد آنها توضیح داده می شود. نام روش ها همواره با حروف بزرگ است.

مشابه

در حروف بزرگ درج می شود.

HEAD و POST شاملURI نامیده می شود (یک request URI است که بعد از اسم میزبان می آید که URL قسمتی از Resource آدرس محلیHTTP / x.x همواره به فورمت HTTP است ولی در حالتی کلی تر) نسخه URL

5

Crouz Security Team

آغاز کردن خط پاسخ (یا خط وضعیت):

HTTP

در حال استفاده، یک کد مربوط به عکس العمل ارسالی سرور و یک اصطلاح انگلیسی که به شرح کد وضعیت می پردازد. مانند:

از یکدیگر جدا می شوند . نسخه Space خط آغازین پاسخ که خط وضعیت هم نامیده می شود، هم دارای 3 قسمت است که با

Example Code

HTTP/1.0 200 OK

Or

HTTP/1.0 404 Not Found

توجه:

.

کد وضعیت داده شده برای خواندن کام پیوتر و به اصطلاح انگلیسی برای خواندن انسان درج می شود و می تواند تغییر کند . کد وضعیت

شامل سه عدد صحیح است که در کنار هم آمده اند:

"HTTP/x.x" همانند فورمت خط درخواست درج می شود HTTP نسخه

1: تنها نشان دهنده یک پیغام خبری است.

xx

2: نشان دهنده پایان یافتن موفقیت آمیز یک عمل است.

xx

دیگر هدایت می کند.

URL 3: مشتری را به یک xx

متداول ترین کدهای وضعیت:

درخواستی (فایل و یا خروجی یک اسکریپت ) در بدنه پیغام فرستاده

resource 200 که به معنای موفقیت عمل است و در پی آن OK

میشود

.

404 درخواستی موجود نمی باشد

301 Moved Permanently

302 Moved Temporarily

303 See Other (HTTP 1.1 only)

. Not Found resource

پیغام عکس العمل این روش بارها توسط اسکریپت

header در Location : دیگری منتقل شده است (که آدرس جدید در خط URL به Resource

برای تغییر مکان مرورگر استفاده می شود).

CGI های

500 : یک خطای غیر منتظره در سرور:

در اکثر مواقع یک اسکریپت در قسمت سرور دارای خطای منطقی است و یا Server Error

نمی تواند به درستی اجرا شود.

در لینک زیر لیست کامل این کدها را مشاهده می کنید:

http://g0tr00t.mson.org/docs/misc/HTTP.html#httpspec

:

Header خطوط

6

Crouz Security Team

مهیا کننده اطلاعات لازم برای، درخواست و یا پاسخ و به طور کلی در رابطه با شئ که در بدنه نامه ارسال می شود،

هستند.

که به

قسمت سوم توضیح

داده شده است).

Header خطوط"Header-Name:Value" در یک خط جدا تعریف می شود Header این خطوط به صورت انگلیسی درج می شوند و هرRFC- پایان می یابد . این همان فورمتی است که برای ارسال نامه و یا اخبار استفاده می شود (در 822 CRLF صورت

:

Header در مورد خطوط RFC جزئیات 822

نسبت به حروف کوچ ک و بزرگ حساس نمی باشد

آغاز

می شوند و بعضی مواقع برای آسان خواندن در چند خط تجزیه می شوند.

زیر با هم هیچ تفاوتی ندارند:

Header پایان یابند . نام CRLF همان طور که در بالا گفته شد باید به صورتTAB با فاصله و یا Header می تواند بین ":" و ارزش قرار بگیرد. خطوط TAB هر تعداد فاصله و یا .(Not Case Sensitive)Header پس بنابر توضیحات فوق دو

Example Code

Header1: some-long-value-1a, some-long-value-1b

HEADER1: some-long-value-1a,

some-long-value-1b

دارای

لازم و ضروری است.

HTTP تعریف شده است که البته هیچ کدام ضروری نیستند و 1,1 Header دارای 16 HTTP بهتر است بدانید که 1,0"Host:" ، ها Header تعریف شده است که از میان این Header 46

ها استفاده کنید:

Header برای رعایت کردن آداب شبکه از این

که آدرس صندوق پستی شخصی که درخواست را فرستاده مشخص می کند و یا برنامه اجرا شده خود این کار را :

Form Header

باید توسط خود کاربر تعیین شود).

نوشته

Header میکند (این"Program-Name/x.xx" مشخص می کند چه برنامه ای درخواست را فرستاده است که بصورت :User-Agent Header

میشود.

به صورت زیر فرستاده می شود:

Header قسمت ،NetScape شماره نسخه برنامه است. به عنوان مثال برای 3,0 x.xx

"User-Agent: Mozilla/3.0 Gold"

به مسئولین سرورها برای رفع مشکل کمک می کند، آنها همچنین مشخصاتی در مورد کاربر آشکار می کنند . وقتی شما

هایی در برنامه خود قرار بدهید باید از امنیت اطلاعاتی که ارسال می کنید مطمئن شوید..

ها در جواب خود تصمیم بگیرید:

در مورد درخواست است که نام و شماره نسخه برنامه پاسخ د هنده به درخواست را

Header اینHeader تصمیم می گیرید چهHeader اگر شما در حال نوشتن یک سرویس دهنده هستید، در مورد قرار دادن اینUser-Agent که همانند :Server Header

قسمت زیر را ،

بر می گرداند:

Apache درج می شود برای مثال نسخه آزمایشی سرورهای "Program-Name/x.xx" مشخص می کند و به صورت

"Server: Apache/1.2b3-dev"

7

Crouz Security Team

درخواستی ارسال می کند که از ساعت گرینویچ استفاده

Resource که تاریخ آخرین تغییرات را برای :Last Modified Header

میشود:

"Last-Modified: Fri, 31, Dec, 2001 23:59:56 GMT"

8

Crouz Security Team

:(

Body) بدنه پیغام

شامل یک بدنه پیغام که داده ها در آن ثبت شده باشد . در پاسخ به درخواست

درخوستی در همین قسمت پیغام درج به مشتری فرستاده می شود (متداولترین حالت استفاده از بدنه پیغام ) و یا متن

Header ممکن است بعد از خطوط HTTP یک پیامresource

توضیح داده شده در مورد یک پیغام خطا باشد.

در یک درخواست اطلاعات وارد شده توسط کاربر و یا فایل فرستاده شده توسط اودر این قسمت ثبت و به سرور فرستاده می شود.

زیر که در مورد بدنه توضیح می دهند در آن پیغام وجود داشته باشد:

header اگر پیغامی شامل بدنه باشد همیشه باید خطوط

text/html

یا Image/gif : نوع داده ثبت شده در بدنه را مشخص می کند. مثل Header این :Content-Type

تعداد بایت های درج شده در متن پیغام را مشخص می کند.

Header این :Content-Length

:

HTTP الگوی انجام یک مبادله

در ابتدا یک ارتباط با میزبان ،

مشخص

http://www.somehost.com/path/file.html مثلا برای URL برای فراخواندن یک فایل درURL بر روی پورت 80 برقرار کنید (پورت پیش فرض وب سرور 80 است و به همین دلیل در www.somehost.com

نوشته می شود).

http://www.somehost.com:port نمی شود. در غیر این صورت به فورمت

Example Code

GET /path/file.html HTTP/1.0

From: someuser@crouz.com

User-Agent: HTTPTool/1.0

[blank line here]

9

Crouz Security Team

عکس العمل سرور در مقابل درخواست شما چیزی مشابه خطوط زیر خواهد بود:

Example Code

HTTP/1.0 200 OK

Date: Fri, 31 Dec 1999 23:59:59 GMT

Content-Type: text/html

Content-Length: 1354

<html>

<body>

<h1>Happy New Millennium!</h1>

(more file contents)

.

.

.

<!-- ZoneLabs Popup Blocking Insertion -->

<script language='javascript'>postamble();</script>

</body>

</html>

این ارتباط را برقرار می کنیم (تجربه

:(

برقرار کنید و به صورت دستی درخواست خود را تایپ و ارسال نمائید . به

شما ظاهر می شود . این خیلی اوقات در مواقع رفع اشکال و آگاهی از طریق پاسخ به یک

درخواست خاص، بسیار مفید است.

10

telnet بعد از ارسال پاسخ، سرور ارتباط را قطع می کند . برای آشنایی بیشتر در زیر به وسیلهtelnet به وسیله HTTP عملی باhttp شما می توانید یک ارتباط با سرور telnet به وسیلهtelnet این ترتیب پاسخ سرور در صفحهCrouz Security Team

خود خط زیر را تایپ کنید:

command Prompt خوب در

Example Code

telnet www.somehost.com 80

سپس درخواست خود را خط به خط مشابه زیر وارد کنید

GET /path/file.html HTTP/1.0

[headers here, if any]

[blank line here]

:

وقتی درخواست شما به پایان رسید به وسیله یک خاط خالی به سرور اعلام می کنید و سرور پاسخ را ارسال می کند که شامل خط

ها و بدنه پیغام است.

Header ، وضعیت

:

Post و Head مانند HTTP روش های دیگر

هستند.

Post و Head ، دو روشی که بیشترین کاربرد را دارند ،GET در کنار

:

Head روش

های پیغام عکس العمل را درخواست و

دریافت نمی کند (به عنوان مثال بدنه پیغام ارسال نمی شود ) و این در مواقعی که می خواهید بدون دانلود یک

از مشخصات آن آگاه شوید، سودمند است.

Header است تنها با این تفاوت که از سرور تنها GET این درخواست دقیقا مشابه درخواستresource هیچ گونهresource

ها.

تجربه کنید تنها با این تفوات که خط آغازین یک چیزی مشابه زیر

است:

Header در پاسخ به این درخواست، سرور باید هیچ گاه بدنه پیغام را ارسال کند تنها خط وضعیت وGET همانند روش telnet این روش را هم می توانید به وسیله

HEAD /path/file.html HTTP/1.0

:

POST روش

برای ارسال داده به سرور هنگامی استفاده می شود که داده ها قبل از ارسال نیاز به پردازش و عبور از بعضی مراحل

.(

11

Post روشCGI Script) CGI مشخص شده دارند مانند یک اسکریپتCrouz Security Team

:

GET و POST تفاوت های درخواست

اضافه برای تشریح داده ها مانند:

همراه درخواست ارسال میشود.

header * در بدنه پیغام درخواست، مجموعه ای از داده ها قرار دارد و معممولا چندContent-Length و Content-Type

اشاره نمی کند بلکه آدرس برنامه ای که عملیات را بر روی داده های ارسالی انجام می دهد را

مشخص می کند.

به طور معمول یک فایل ثابت نیست بلکه خروجی برنامه است.

resource به یک ،URI * درخواستHTTP * عکس العمل

Content-Type

معمولا به صورت:

بوده است . در این حالت CGI به اسکریپت HTML تاکنون، ارسال اطلاعات یک فرم ،POST بیشترین کاربرد

application/x-www-form-URLEncoded

رمزگذاری شده داده فرم را مشخص می کند (بعد از مبحث به شرح چگونگی رمزگذاری می

پردازیم).

دریافت می کند سپس رمز آنرا می گشاید . در زیر نوعی ثبت (

آمده است:

URL طول Content-Length وSTDIN) بدنه پیغام درخواست را بهصورت ور ودی CGI اسکریپتPOST اطلاعات فرم توسط

Example Code

POST /path/script.cgi HTTP/1.0

From: frog@jmarshall.com

User-Agent: HTTPTool/1.0

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

Content-Length: 32

home=Cosby&favorite+flavor=flies

نه تنها برای انتقال داده های فرم بلکه برای هر نوع داده ای استفاده کنید فقط باید توجه داشته باشید

که هم فرستنده و هم گیرنده هر دو با فورمت ارسالی داده ها آشنا باشند.

افزوده می شوند

(در مورد این روش هم توضیح داده می شود).

را مطالعه

.

POST شما می توانید از روشURI هم می تواند بر ای ارسال اطلاعات فرم استفاده شود. در این حالت داده های فرم رمزگذاری و به GET روشNCSA's CGI definition پشتیبانی می کند شما باید CGI دارید که از اسکریپت HTTO اگر شما قصد نوشتن سرورEnvironment Variables کنید و همچنین

:

URL-Enconding

ثبت می شوند و در زیر چگونگی

رمزگذاری تشریح شده است:

12

POST یا GET در روش های URL-encoded معمولا به صورت html داده های یک فرمCrouz Security Team

معادل ارزش کاراکتر در جدول اسکی است ). به ،

نیز گفته می شود (مثل

دوم- تمام فاصله ها را به

سوم- نام ها و ارزشهای متغیرها را به وسیله = و

xx) تبدیل کنید "%xx" اول- تمامی کاراکترهایی که غیر از حروف و عدد هستند را& ^ % $ # @ = +). "UnSafe" این کاراکترها؛ کاراکترهای ناامن"+" تبدیل کنید.& به صورت رشته تبدیل کنید. مثل:

Example Code

name1=value1&name2=value2&name3=value3

می باشد.

دیگر با اسم

رمزگذاری شده به صورت زیر می باشد:

"Query String" قسمت GET در قسمت "بدنه پیام" و در POST چهارم- این رشته درfield را ثبت کند و "Lucy" تعیین شده باشد و کاربر اسم "Name" به صورت field برای مثال اگر در یک فرم نام یکURL باشد "Fred & Ethel" و ارزش "Neighbors"

Example Code

name=Lucy&neighbors=Fred+%26+Ethel

که دارای طول 34 می باشد.

( قسمت 2,2

توضیح داده شده است و تمام این مراحل برای تبادل اطلاعات ثبت شده فرم به یک رشته بلند است.

RFC- قسمت 2,4 (سابقا در 1738 RFC- تنها مرحله اول بالا است که در 2396 "URL-encoding" از لحاظ فنی عمل

برای ثبت داده های فرم:

GET استفاده از

URI

نیز می توان برای ارسال مجموعه ای از داده ه ای کوچک به سرور استفاده کرد . کلید این کار تنها در فهمیدن دقیق GET از

"

حتما نباید اسم فایل باشد بلکه یک رشته بلند است که منبع اطلاعات را بر روی سرور مشخص می کند که این ممکن است اسم

یک درخواست" است.URI

فایل یا برای مثال یک آدرس مشخص به یک منبع اطلاعاتی مشخص باشد . نتایج این ثبت داده حتما نباید یک فایل باشد بلکه می تواند

نتایج یک جستجو، که موتور جستجو و داده منتقل شده از فرم به همراه هم آن را تولید کرده اند، باشد.

رشته رمزگذاری را

وارد کنید:

URL با گذاشتن علامت پرسش "?" بعد از GET توسط CGI بنابراین برای ارسال اطلاعات به یک اسکریپت

Example Code

GET /path/script.cgi?field1=value1&field2=value2 HTTP/1.0

که برای انتقال داده های کوچک استفاده می شود (برای داده های بزرگ از

استفاده کنید).

GET این بود طریقه ارسال داده های یک فرم به وسیلهPOST

13

Crouz Security Team

:

HTTP Proxies

Proxy

به مشتری می رسد .

ها مورد استفاده

قرار می گیرند.

ارسال می کند . درخواستی که به

درخواستی (به

در واقع برنامه ای است که بین مشتری و سرویس دهنده قرار می گیرد در خواست ها از مشتری به HTTP Proxy یکProxy درخواست را به سرویس دهنده می فرستد . پاسخ هم از همین راه و از طریق Proxy فرستاده می شود وFirewall ها معمولا در Proxy . هم نقش سرویس دهنده و هم نقش مشتری را اعمال می کند proxy به این ترتیبproxy استفاده می کند تمام درخواست های خود را به جای سرور به آن proxy وقتی یک مشتری ازresource کامل URL فرستاده می شود با درخواستی که به سرور ارسال می شود متفاوت است . در خط اول از proxy

استفاده می شود: (

path جای

Example Code

GET

http://www.somehost.com/path/file.html HTTP/1.0

می داند که درخواست را باید به کدام سرور ارسال کند.

proxy از این طریق

پایان قسمت اول:

آشنا شدید

می پردازد و نیازمندی های جدید آن را بررسی میکند

یاد داشته باشید که شعار برنامه نویسی برای شبکه در یک جمله خلاصه می شود:

درخواست خود سخت گیری و در برابر درخواست دیگران مدارا کنید

دیگر درخواست خود را به شما ارسال کنند ولی شما به نحوی باید برنامه را بنویسید تا به درخواست های غیر معمول احتمالی هم پاسخ

دهد:

و

. ادامه این آموزش به HTTP خوب به پایان نیمه اول این آموزش رسیدیم. در این قسمت شما با کلیات و ساختمان 1,0. در پایان این بخش به HTTP نحوه ارتقا برنامه های شما برای استفاده از . 1,1" برای چیزی که درخواست می کنید و در نحوه" . به عبارت دیگر مشتری ها و سرور های دیگر شاید به نوعیCRLF به خط پایان دهد .