X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

فارسی و چاپ آینه ای

(روی آالک « پی دی اف » راهنمای تهیة فایل ) Page 1 of 6

«

پی دی ا ف اکروبات » استاندارد قالب بند ی و بسته بند ی اطلاعات : قال ب سند قابل انتقا ل

سا ل انتشار

: ١٩٩٦

«

استاندارد غیررسمی برا ی توزی ع الکترونیک ی اسناد

نام ی کارآمد و معتبر برا ی مجموعه نرم افزارها ی کار در زمین ة ارائ ة اسناد، با قابلیتهای

است

بدرست ی رو ی سیست م شما نص ب شد ه

باشد، نیاز ی ب ه ای ن راهنما نخواهید داشت

آفی س

«

بصور ت خودکار تولید می شود

ادوبی » سازما ن منتشرکننده : شرک ت سیستمها ی-(« ای ن استاندارد- قال ب سند قابل انتقا ل (پی دی اف« اکروبات » . است. « پست اسکریپت » نوی ن و مناس ب است . مد ل تصویرساز ی ای ن نرم افزار شبی ه ب ه مد ل« ام اس آفی س ایکس پی » همرا ه با « ویندوز ایکس پی » توجه ١. اگر. پ س از فراخوان ی فای ل یا تای پ مت ن موردنظر، رو ی آیکو ن ویژ ة» ظاهر می شود کلی ک کنید. اگر بعد از نص ب « وُرد » ک ه در قسم ت نوار راهنما ی « ادوبی »پی دی اف » رو ی سیست م نص ب شد ه باشد، فای ل «( ادوب ی آکروبا ت (ریدر اند رایتر » نرم افزار ،« ایکس پی.

با توج ه ب ه امکانا ت جدید برنامه

بصور ت خودکار

تولید و نمای ش داد ه خواهد شد

) چاپگر ای ن نرم افزار ) « ادوب ی آکروبا ت ٥ » توجه ٢. در صور ت نص ب(به عنوا ن چاپگر پیش گزید ه ) نص ب می شود و بدو ن نیاز ب ه ای ن راهنما، با صدور دستور. « پی دی اف » چاپ ، بلافاصل ه فای ل

نرم افزارها ی موردنیاز

«

معرو ف است

را انتخا ب کنید

ب ه چاپگرها ی موجود اضافه کنید

مایکرساف ت وُرد » ١. نرم افزار« اِم ئی » یا نگار ش خاورمیانه ا ی آ ن ک ه ب ه «( ادوب ی آکروبا ت (ریدر اند رایتر » ٢. نرم افزار. رو ی آیکو ن Printers و سپ س Setting گزین ة ،« ویندوز » در Start ابتدا ازطری ق منو ی. در « پست اسکریپت » کلی ک نمایید و ی ک چاپگر از نو ع Add Printer

انتخاب ، و در پایا ن با کلیک کرد ن کلید

تأیید کنید

مت ن موردنظر را وارد، و آن را برا ی چاپگر ارسا ل کنید

است ، اس م فای ل و مسیر آن را در منو ی محاور ه وارد کنید و محل آ ن را به خاطر بسپارید

Print to File منو ی معرف ی درگا ه را خروج ی ، گزین ة ، چاپگر. Default جدید را به عنوا ن Properties ازطری ق گزین ة تعری ف و « ماوس » سم ت راس ت. چو ن چاپگر جار ی در حال ت ،« وُرد » در محی ط« چا پ در فایل »

.(

(تصویر شمار ه ١

پیوست ٣

فارسی

:راهنما ی تهی ة فای ل« پ یدی اف »

فارسی و چا پ آینه ا ی

(رو ی کالک ) « پی دی اف » راهنما ی تهی ة فای ل

"

و "مایکروسافت ورد ٢٠٠٠ (XP Word)" در" ورد ایکس پی

قد م اول

قد م دوم

فارسی و چاپ آینه ای

(روی آالک « پی دی اف » راهنمای تهیة فایل ) Page 2 of 6

تصویر شمار ه ١

. منو ی محاور ة چاپ

نو ع ،

انتخا ب کنید

در سیست م خود از آن استفاد ه می کنید، ممکن اس ت منوها ی نمایش داده شد ه اندک ی متفاو ت باشند، ک ه

ای ن امر هی چ تأثیر ی بر کیفی ت کار ندارد

Properties باشد، از گزین ة « آینه ای » اگر می خواهید خروج ی فای ل شما رو ی کال ک وب ه شک ل(تصویرها ی شمار ه ٢ و ٣). با توج ه ب ه آ ن نگارش ی از ویندوز ک ه « آینه ای » خروج ی چا پ را.

فارسی و چاپ آینه ای

(روی آالک « پی دی اف » راهنمای تهیة فایل ) Page 3 of 6

تصویر شمار ه ٢

تصویر شمار ه ٣

. مشخصا ت سند دردست چاپ. گزینه ها ی سند دردست چاپ

گزین ة چا پ آینه ا ی نمای ش داد ه نمی شود

را اجرا و ازطریق گزین ة فایل ،

. ،« پست اسکریپت » در چاپگرها ی غیرادوب ی آکروبات » از مجموع ة نرم افزار ی ) « آکروبا ت دیستیلر » برنام ة

.(

محل ی ک ه فای ل را چا پ کرده اید معرف ی کنید (تصویر شمار ه ٤

قد م سوم

فارسی و چاپ آینه ای

(روی آالک « پی دی اف » راهنمای تهیة فایل ) Page 4 of 6

«

آکروبا ت دیستیلر » تصویر شمار ه ٤. یافت ن فای ل برا ی

فای ل مطاب ق پیش فر ض نرم افزار نیست ، ممک ن اس ت آ ن را ، مشاهده نکنید

. بنابرای ن لاز م « پسوند » چو ن

Open

کلی ة فایلها( *.* ) را انتخا ب کنید. با کلی ک رو ی گزین ة File ، اس ت با کلیک کرد ن رو ی گزین ة

.(

را تعیی ن و تأیید کنید (تصویر شمار ه ٥ « پی دی اف » نا م و مح ل خروج ی فای ل

«

پست اسکریپت » تصویر شمار ه ٥. بازکرد ن فای ل

ب ه نمای ش درنیامد، با

نتیج ة کار خود را ملاحظه کنید

می توا ن حالتها ی مختل ف خروج ی را تغییر داد، که توضی ح آنها

در حوصل ة ای ن گفتار نیست

« آکروبا ت ریدر » پ س از پایا ن کار، اگر فای ل تولیدشد ه بصور ت خودکار در نرم افزار(تصویر شمار ه ٦). با ،« پی دی اف » دوبار کلی ک رو ی فای ل خروج ی« آکروبا ت دیستیلر » استفاد ه از تنظیمها ی.

«

قد م چهارم

فارسی و چاپ آینه ای

(روی آالک « پی دی اف » راهنمای تهیة فایل ) Page 5 of 6

تذکر

اطمینا ن حاص ل کنید

: درصور ت بروز اشکال ، قب ل از هر چیز از دردسترس بود ن فونتها ی مورداستفاد ه در متن ، در نرم افزار. « آکروبا ت دیستیلر »

فارس ی بررو ی دیس ک نور ی پیوس ت کتا ب وجود دارد

ملاحظ ه فرمایید

. نمونه ها ی دیگر « پی دی اف » نمونه ا ی از سندها ی. « مرکز اطلاعا ت و مدار ک علم ی ایران » را می توانید در صفحه ها ی مختل ف سای ت و ب

«

نمونه ها

فارسی و چاپ آینه ای

(روی آالک « پی دی اف » راهنمای تهیة فایل ) Page 6 of 6

تصویر شمار ه ٨

. نمون ة چا پ آینه ای

بدو ن هی چ مشکل ی

امکانپذیر است

« وُرد » آینه ا ی فایلها ی » باشد، چا پ « پست اسکریپت » تذکر: اگر چاپگر شما از نو ع.

چند نکته

یا

مشاهد ه می شود ک ه با

« آفی س ٢٠٠٠ » از مجموع ة « وُرد » را داشت ه باشید و بعد از نص ب « آکروبات » اگر نسخ ة جدید« وُرد » آ ن را نص ب کنید، ی ک آیکو ن بررو ی نوار میله ا ی « آفی س ٢٠٠٢ »

یا

اقداما ت اضاف ی دیگر نیست

« دیستیلر » تبدی ل می شود و نیاز ی ب ه « پی دی اف » کلیک کرد ن رو ی آن ، فایل ی ک ه باز کرده اید ب ه.

اکنو ن در بازار ایرا ن موجود است

ارتقا دهید

مرکز

موجود است

کنید

کلی ة پیوند ها ی موجود در متن ، در ،

ه م فعا ل می شوند و نیاز ی ب ه ایجاد پیوند بصور ت دستی

نخواهید داشت

. با نص ب آ ن می توانید بصور ت پیوست ه ، آ ن را «٥/ آکروبا ت ٠٠ » نگار ش. «٥/ آکروبا ت ٠٥ » ب ه نگار ش جدید، یعن ی» حج م فای ل قاب ل دریافت - ک ه امکانا ت جدید را دارد- بی ش از ٨ مگابای ت می باشد (ای ن فای ل نزد). « اطلاعا ت و مدار ک علم ی ایران. ( Enable ) پیغا م فعال کرد ن ماکرو را داد، آن را تأیید « وُرد » اگر« پی دی اف » ب ه « وُرد » جال ب اس ت بدانید ک ه با تبدی ل مت ن از محی ط- ک ه پرزحم ت ه م هست - « آکروبات » در محی ط.

را نص ب کرده اید، ای ن نشان ی برنام ة شما را

می کند

آکروبا ت ریدر » کام ل و ن ه فق ط ) «٥/ ادوب ی آکروبا ت ٠ » اگر(یعن ی ب ه آنچ ه درباره ا ش توضی ح دادی م ارتقا می دهد): « بهنگام »

http://www.adobe.com/products/acrobat/update.html

پی دی اف » تصویر شمار ه ٧. نمون ة خروج ی از فای ل
آکروبا ت دیستیلر » تصویر شمار ه ٦. بازکرد ن فای ل در